Τεχνολογίες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Greek
Τα τελευταία 5 χρόνια το ΙΕΛ έχει ολοκληρώσει μια σειρά από έργα με αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για ψηφιακές βιβλιοθήκες και αρχεία. Η δραστηριότητα αυτή ήταν μέρος μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας με στόχο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση σημαντικού όγκου ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου. Το ΙΕΛ απέκτησε εμπειρία σε όλα τα στάδια ψηφιοποίησης, δηλ. τον σχεδιασμό των διαδικασιών, την καταλογογράφηση και την επιλογή του υλικού προς ψηφιοποίηση, προπαρασκευαστικές εργασίες, τη διαχείριση των πρωτοτύπων, την ψηφιοποίηση, την αποθήκευση, τα θέματα σημασιολογικού ιστού όπως είναι ο προσδιορισμός μεταδεδομένων και προτυποποίησης καθώς και ο έλεγχος των διαδικασιών τεκμηρίωσης και υλοποίησης των διαδικτυακών συλλογών.

Το ΙΕΛ έχει επιδείξει σημαντική συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ευρύ φάσμα συλλογών (ιστορικών, θεατρικών, λογοτεχνικών, επιστημονικών) καθώς και με διαφορετικούς τύπους αποθετηρίων, π.χ. χειρόγραφα, βιβλία, φυλλάδια, παρτιτούρες, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ήχο και βίντεο. Παρά το γεγονός ότι σε πρώτη φάση οι εθνικές προσπάθειες στόχευαν περισσότερο στον όγκο των ψηφιακών συλλογών παρά σε θέματα σημασιολογικού ιστού, το ΙΕΛ ανέδειξε τα ζητήματα της αποτελεσματικής αναζήτησης και ανάκτησης καθώς και τη σημασιολογική και οντολογική συνέχεια και συγκρισιμότητα του περιεχομένου των συλλογών. Το ΙΕΛ, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών πόρων (π.χ. σώματα κειμένων, λεξικοί/εννοιολογικοί πόροι και θησαυροί), έχει ασχοληθεί με την ενοποίηση των προτύπων κωδικοποίησης και την ανάπτυξη ελεγχόμενων λεξιλογίων, ενώ διερευνά και την περιοχή των προτυποποιημένων οντολογιών για την τεκμηρίωση των εκθεμάτων (CIDOC CRM).
 
Επιτεύγματα:
  • αξιοποίηση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού για τη δημιουργία προηγμένων σχημάτων ανάκτησης επιστημονικών δεδομένων και μεταδεδομένων σχετικών με βυζαντινά έργα
  • μεθοδολογία ανάπτυξης πολύγλωσσου θησαυρού από ετερογενείς πηγές
  • λογισμικό τεκμηρίωσης και διαδικτυακές συλλογές θεατρικού περιεχομένου, ιστορικών εγγράφων, νεοελληνικών διαλέκτων και ελληνικής λογοτεχνίας του 19ου αι.
Ερευνητικοί και αναπτυξιακοί στόχοι:
  • αξιοποίηση εργαλείων και εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας (λεξικοί, ορολογικοί και εννοιολογικοί πόροι) για την εξαγωγή πληροφορίας και την αντιστοίχιση μεταδεδομένων
  • αξιοποίηση εργαλείων και εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας (λεξικοί, ορολογικοί και εννοιολογικοί πόροι) για την κάλυψη της ιστορικής διαδρομής της Ελληνικής, όπως αποτυπώνεται στα ψηφιοποιημένα κειμενικά τεκμήρια
  • ανάπτυξη πολύγλωσσης υποδομής για κοινή διαδικτυακή παρουσίαση των ευρωπαϊκών θεάτρων, για τη διαμοίραση των συλλογών τους και την προβολή τους στη Europeana
  • ανάπτυξη πολύγλωσσης υποδομής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου για τη μεσαιωνική τέχνη στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου
  • ανάπτυξη βοηθημάτων γλωσσικής τεχνολογίας για ελεγχόμενη γλώσσα και προσαρμοσμένων στις ελληνικές ανάγκες, με στόχο την τεκμηρίωση πολιτιστικών αντικειμένων
  • ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στη γλωσσική τεχνολογία, ικανών για ημιαυτόματη εξαγωγή πληροφορίας και μεταδεδομένων από μη δομημένα πολιτιστικά δεδομένα και τον εμπλουτισμό των σχετικών οντολογιών
Institutes: 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου