Υπηρεσίες HELIX

Το HELIX, η Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων, είναι η εθνική ψηφιακή υποδομή για την υποστήριξη της έρευνας έντασης δεδομένων. Στόχος του HELIX είναι να διευκολύνει την ανακάλυψη, το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση των επιστημονικών δεδομένων. Για τους παραπάνω σκοπούς, το HELIX προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
- HELIX Pubs: αναζήτηση και πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.
- HELIX Data: αναζήτηση και πρόσβαση σε ανοικτά επιστημονικά δεδομένα.
- HELIX Lab: χρήση, επεξεργασία και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων.