Υπηρεσία ViMa

Η υπηρεσία ViMa παρέχει πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής τους ή για πειραματικούς σκοπούς. Η υπηρεσία απευθύνεται στα κέντρα διαχείρισης δικτύου (Network Operations Centers – NOC) των φορέων που συνδέονται στο ΕΔΥΤΕ, ή σε εργαστήρια που συμμετέχουν σε εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα και έχουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες σε υπολογιστικούς πόρους.

`