Το ΕΚ "Αθηνά"

 IELΗ προώθηση της αριστείας, της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κρίσιμο τομέα των Τεχνολογιών της Γνώσης και της Επικοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των αξιών που θεραπεύει το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”. Μέσα από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, στρατηγικές ανάπτυξης τεχνολογικών οικοσυστημάτων, δράσεις καινοτομικών εφαρμογών στο πλαίσιο των τεχνολογιών αυτών και ενέργειες μεταφοράς τόσο των γνώσεων όσο και των τεχνολογικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το ΕΚ “Αθηνά” πραγματώνει τη αποστολή του για την συμμετοχή της χώρας τόσο στην στρατηγική “Ευρώπη 2020” όσο και στην παγκόσμια απαίτηση για έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη για όλους. 

Σκοπός του “Αθηνά” είναι η  προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών.

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” δημιουργήθηκε το 2003 ως Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), με στόχο την συγκέντρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών του ερευνητικού χώρου στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Το 2006 το Κέντρο μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, με το διακριτικό τίτλο Αθηνά.

Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης – “Αθηνά” είναι το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας ειδικευμένο σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Σήμερα, διατηρει παραρτήματα σε Αθήνα, Ξάνθη και Πάτρα.

Στο ΕΚ “Αθηνά” εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα & Μονάδες:

Ι.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) 

ΙΝ.ΒΙ.Σ. (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων)

Ι.Π.ΣΥ. (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων)

Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia)

Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟ.ΔΙΑ.Π.)

Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (ΡΑΑ)


Σκοπός του ΕΚ Αθηνά είναι:

 • Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους
 • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του
 • Η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής στρατηγικής.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων το ΕΚ Αθηνά:

 • Αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων
 • Προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των ΤΠΕ και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες ΤΠΕ και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με ΤΠΕ με δημιουργία υποδομών, υλικού, λογισμικού και περιεχομένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή κ.λπ.
 • Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων
 • Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τεχνικοοικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων
 • Συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα και εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή και τύπο ή συμμετέχει με αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κ.λπ. και δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών (τεχνοβλαστών) που έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.