Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύσταση του EΣΙ ΙΕΛ 2022

Eκλογές Μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου

Πίνακας Αποδεκτών: Ερευνητές/ΕΛΕ του ΙΕΛ, Συνεργαζόμενοι Καθηγητές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, Επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. Αθηνά με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. το νόμο Ν. 4310/2014, άρθρο 17, "Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου − Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων", όπως τροποποιήθηκε από το νόμο Ν. 4386/2016, άρθρο 15, και ισχύει.
  2.  την από 25-07-2016 σχετική απόφαση της 160ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά όπου εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των ΕΣΙ του Κέντρου και προσδιορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους.
  3. την από 25-10-2022 σχετική απόφαση της 340ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά με την έγκριση των εκλέξιμων Ερευνητών/ΕΛΕ και συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ.

Καλούνται:

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες (α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και (β) για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ.

Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να είναι οι έχοντες, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, την ιδιότητα Ερευνητή/ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας του Ε.Κ. Αθηνά ή την ιδιότητα του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ.

Υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ έχουν όλοι όσοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχουν την ιδιότητα Ερευνητή ή ΕΛΕ, Α’ ή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου, καθώς οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας οι οποίοι ήταν επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία.

Ερευνητές/ΕΛΕ ή συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ που απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών ή σε ερευνητική άδεια ή γενικώς δεν είναι εν ενεργεία, δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εφορευτική Επιτροπή και για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ ορίζεται η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 στις 16:00. Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eleni.tsouni@athenarc.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση vsk@athenarc.gr.

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft TEAMS κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ΕΕ (τριών μελών κι ενός αναπληρωματικού) μεταξύ όσων έχουν θέσει υποψηφιότητα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αναγκαίος αριθμός υποψηφιοτήτων για τη σύσταση της ΕΕ υπολείπεται των απαιτούμενων, η ΕΕ θα συμπληρωθεί με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΕ θα παραλάβει τους καταλόγους του Εκλογικού Σώματος και των υποψήφιων μελών του ΕΣΙ και θα αναλάβει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής των μελών του ΕΣΙ.

 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
16-11-2022
Λήξη:
21-11-2022