Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ  ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.332.ARCHI2-0622_epan και ΑΔΑ: 9Τ8Γ469ΗΞΩ-7ΕΓ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (332η Συνεδρία, 30-06-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ARCH_dm
1
Υποψήφιος/α 1
11707/2.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
2
Υποψήφιος/α 2
11718/2.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
3
Υποψήφιος/α 3
11752/2.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
4
Υποψήφιος/α 4
11892/6.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
5
Υποψήφιος/α 5
12027/8.9.2022
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
6
Υποψήφιος/α 6
12323/16.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
7
Υποψήφιος/α 7
12324/16.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
8
Υποψήφιος/α 8
12619/21.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_dm
9
Υποψήφιος/α 9
12621/21.9.2022
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τα εξέλαβε ως έγκυρα. Ο/Η Υποψήφιος/α 4 με το ΑΠ 14672/20.10.2022 αίτημά του/της, απέσυρε την υποψηφιότητά του/της.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις πέντε (5) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Αποδεκτές υποψηφιότητες κατά φθίνοντα βαθμό
ΑΑ Υποψηφίου
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
3
ARCH_dm
Υποψήφιος/α 3
75
4
ARCH_dm
Υποψήφιος/α 4
70
5
ARCH_dm
Υποψήφιος/α 5
62
2
ARCH_dm
Υποψήφιος/α 2
50
1
ARCH_dm
Υποψήφιος/α 1
35
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 10-11-2022 341η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                              
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
Αθήνα 10-11-2022
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»
 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Κωδικός:
GD.332.ARCHI2-0622_epan
Πρόσκληση:
'Εργο:
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους