Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό IRO.375.ARS-1123 και ΑΔΑ: Ψ46Ω469ΗΞΩ-596 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (375η Συνεδρία, 09-11-2023) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
IRO_Res_1
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1
23597/20-11-2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
IRO_Res_2
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2
23592/20-11-2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
IRO_Res_2
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3
23610/20-11-2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
IRO_TECH+Admin
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4
23576/20-11-2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου IRO_Res_2 για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
IRO_Res_2
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
-Δεν διαθέτει Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
-Δεν διαθέτει 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή διεθνή συνέδρια σχετικές με όλα τα αντικείμενα της θέσης.
-Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών που να καλύπτει όλα τα αντικείμενα της θέσης.
-Δεν υπάρχει συμμετοχή στη συγγραφή τουλάχιστον 10 τεχνικών αναφορών/παραδοτέων έργων.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις τρεις (3) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
IRO_Res_1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1
82 μόρια
2
IRO_Res_2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2
90 μόρια
3
IRO_TECH+Admin
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4
90 μόρια
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 07/12/2023 377η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                        
  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Ειδικά για τις θέσεις IRO_Res_1 και IRO_TECH+ADMIN με δεδομένο ότι οι αντίστοιχες Υποψηφιότητες ήταν και οι μοναδικοί υποψήφιοι και τελικοί επιτυχόντες, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
 
 
Αθήνα 07/12/2023
 
 
Καθ. Πέτρος Μαραγκός
εκτελών χρέη Διευθυντής ΙΡΟ

Ινστ./Μον.:
ΙΡΟ
Δημοσίευση:
07-12-2023
'Εργο:
ARS