Δράσεις Δικτύωσης και Ενημέρωσης

wNET

Δράσεις Δικτύωσης και Ενημέρωσης
Στη δράση θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση: 
  • επιστημονικών συνεδρίων για ενημέρωση σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων, ή/και
  • δράσεων ενημέρωσης Προγραμμάτων Εργασίας H2020, όπως για παράδειγμα info days, brokering events κ.λπ. με στόχο την καλύτερη προετοιμασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο H2020
Κατάσταση
Active
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Theodore Dalamagas