Αξιολόγηση Προσφορών για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής του Ε.Κ. «Αθηνά»

Αξιολόγηση Προσφορών
Κωδ. Πρόσκλησης: 20PROC006176687 20-01-20
 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της με αριθμ. Πρωτ. 232/ΕΞ/2020/20.01.2020 Ανοιχτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής του Ε.Κ. «Αθηνά», η οποία δημοσιεύτηκε δυνάμει της από 04.12.2019 Απόφασης της 241ης συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» περί έγκρισης δημοσιοποίησης της ως άνω Πρόσκλησης καθώς και της με αριθμό 5443/20.01.20 απόφασης του Γενικού Διευθυντή με ΑΔΑ: Ψ9Ι2469ΗΞΩ-Δ99, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
 
Οι προσφορές για την εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών συγκεντρώθηκαν μετά από ανάρτηση στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά» της με κωδικό: 20PROC006176687 20-01-20 και ΑΔΑ: Ψ9Ι2469ΗΞΩ-Δ99 σχετικής Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το διάστημα, κατά το οποίο η συγκεκριμένη Πρόσκληση παρέμεινε ανοικτή και επομένως η υποβολή των φακέλων προσφορών ήταν εμπρόθεσμη, ήταν από την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 (ημερομηνία ανάρτησης) μέχρι και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.
 
Ενδιαφέρον εκδήλωσαν επτά (7) προσφέροντες σύμφωνα με τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1
FERRY CENTER
310/27.01.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
2
ALBA EXPRESS TRAVEL
459/6.02.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
3
AIR MARITIME
460/06.02.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
4
HIMALAYA TRAVEL
468/07.02.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
5
AFEA TRAVEL
470/07.02.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
6
BUTTERFLY TRAVEL
471/07.02.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
7
PROVISION TRAVEL
472/07.02.2020
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 
 
Οι φάκελοι των προσφορών παρελήφθησαν εμπρόθεσμα, περιλάμβαναν δε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα αυτές να κρίνονται προσήκουσες και αποδεκτές σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης.
 
Οι ως άνω προσφέροντες δυνάμει των ανωτέρω θα εγγραφούν στον κατάλογο των προμηθευτών – παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής ο οποίος θα τηρείται από το Ε.Κ. «Αθηνά» ενώ θα τους χορηγηθεί η σχετική περί εγγραφής βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Κ. «Αθηνά», η οποία συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11/03/2020  248η  Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
 
08/05/2020
Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδηςς
 
Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ Αθηνά

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
08-05-2020
Κωδικός:
20PROC006176687 20-01-20