Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Νομικές Υπηρεσίες, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη 1 (μίας) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ  ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.380.ARCHI_LAW-1223 και ΑΔΑ: 6KΨ6469ΗΞΩ-ΔΞΒ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (332η Συνεδρία, 30-06-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης, παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
GD.Law-1223
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1
57 / 3-1-2024
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
GD.Law-1223
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2
66 / 3-1-2024
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
GD.Law-1223
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3
273 / 4-1-2024
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
GD.Law-1223
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4
368 / 5-1-2024
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
GD.Law-1223
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5
369 / 5-1-2024
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
GD.Law-1223
6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 6
464 / 8-1-2024
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους. Η υποψηφιότητα 3 δεν περιείχε βιογραφικό σημείωμα οπότε κρίνεται μη αποδεκτή.
Οι παρακάτω υποψηφιότητες δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό GD.Law-1223 για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
GD.Law-1223
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα/προγράμματα.
GD.Law-1223
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα/προγράμματα.
GD.Law-1223
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα/προγράμματα.
GD.Law-1223
6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 6
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα/προγράμματα.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μία (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
GD.Law-1223
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1
80
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11-1-2024 381η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά.
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                                           
  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ Αθηνά,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ Αθηνά εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 12-1-2024
 
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής ΕΚ Αθηνά

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
12-01-2024
Λήξη:
12-01-2024
Πρόσκληση:
'Εργο:
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ