Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό GD.332.ARCHI3-0622_epan
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της  Έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ  ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και σε συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό GD.332.ARCHI3-0622_epan και ΑΔΑ: Ω3Ο4469ΗΞΩ-ΕΒΠ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 10-11-2022 341η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
                                                                                                                                                                            
 
Αθήνα 10-11-2022
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»
 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Κωδικός:
GD.332.ARCHI3-0622_epan
Πρόσκληση:
'Εργο:
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους