Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS)», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  DOORS_330_0622  και ΑΔΑ: ΨΘΤΩ469ΗΞΩ-07Ψ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317ηΣυνεδρία, 11-01-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
2Α_ECON
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
6783/02.06.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
2Α_ECON
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
7332/09.06.2022
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ)
2Α_ECON
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
7579/16.06.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι των Υποψηφίων 1 και 3 και τους εξέλαβε ως έγκυρους. Ο φάκελος υποψηφιότητας της/του Υποψήφιας/ου 2 κρίθηκε ελλιπής ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα δεν υπεβλήθη αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα απαραίτητα προσόντα της εν λόγω πρόσκλησης.
 
Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου 2Α_Econ για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
2Α_Econ
3
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
Δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων
 
 
 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τη μία (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το
σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
2Α_ECON
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
                           90 μόρια
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 30/06/2022 332η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                              
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί/ούν η/οι προβλεπόμενη/ες στην προκήρυξη σύμβαση/συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
 
 
Αθήνα 30/06/2022
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής ΕΚ «Αθηνά»
 
 

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
30-06-2022
Λήξη:
30-06-2022
Κωδικός:
DOORS_330_0622
Πρόσκληση:
'Εργο:
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS)