Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος GD.334.DEMTlaw-0722

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό GD.334.DEMTlaw-0722
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5155000 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και σε συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό GD.334.DEMTlaw-0722 και ΑΔΑ: Ψ6ΖΚ469ΗΞΩ-4ΒΦ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 25/10/2022 340η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
                                                                                                                                                                            
 
Αθήνα 26/10/2022
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»
 

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
26-10-2022
Λήξη:
26-10-2022
Κωδικός:
GD.334.DEMTlaw-0722
Πρόσκληση:
'Εργο:
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας