Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος COR-2022-10

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό COR-2022-10

 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTRANSIT - Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business model innovation», και σε συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό COR-2022-10 και ΑΔΑ: Ψ3Ω8469ΗΞΩ-96Χ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 352η (09-03-2023) Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
 
Αθήνα 16/03/2023
 
 
καθ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής ΕΚ Αθηνά
 

Ινστ./Μον.:
CORALLIA
Δημοσίευση:
16-03-2023
'Εργο:
INTRANSIT