Αποτελέσματα για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS)», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό DOORS_332_0622_epan και ΑΔΑ: 6Β6Χ469ΗΞΩ-ΖΙ2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317η Συνεδρία, 11-01-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 10/11/2022 341η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Αθήνα 11/11/2022
 
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
 
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ
 

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
Κωδικός:
DOORS_332_0622_epan
Πρόσκληση:
'Εργο:
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS)