Αποτελέσματα για 1 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SEAwise - Shaping ecosystem-based fisheries management», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  SEAwise_332_0622  και ΑΔΑ: Ψ2Ε7469ΗΞΩ-4Α2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317ηΣυνεδρία, 11-01-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
2Α_ECON_SEAWISE
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
9141/08.07.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
2Α_ECON_SEAWISE
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
9428/15.07.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου 2Α_ECON_SEAWISE για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
2Α_ECON_SEAWISE
2
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
Δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τη μία (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
2Α_ECON_SEAWISE
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
30 μόρια
 
 
Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, προκρίνονται οι υποψήφιοι συνεργάτες που αθροιστικά διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα, έχουν συγκεντρώσει τη συγκριτικά μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για τα επιθυμητά προσόντα.

 Σε συνέχεια αυτού, η επιτροπή αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων δεν καλύπτει τη ζητούμενη εμπειρία για την ανωτέρω θέση και θα επαναπροκηρυχθεί.
 
 
 
 
 
Αθήνα 17/10/2022
 
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
 
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
17-10-2022
Λήξη:
17-10-2022
Κωδικός:
SEAwise_332_0622
Πρόσκληση:
'Εργο:
SEAwise - Shaping ecosystem-based fisheries management