Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου υποτρόφου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.1.1» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2821/31-07-2018 ένταξη τ5ης ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 2076 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ILSP.207.ΥΠ.ANAD-1118 και ΑΔΑ Ψ5ΓΜ469ΗΞΩ-ΗΟΖ Πρόσκλησης, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (185η Συνεδρία, 01/02/2018) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
1351/28-11-2018
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Α.Ε.Ι., βιογραφικό σημείωμα, έκθεση σκοπιμότητας) που περιείχε ο ένας (1) εμπρόθεσμα υποβληθέν φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο.
Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση του υποψηφίου υποτρόφου και κατέληξε ότι είναι κατάλληλος/η για την ανάληψη υποτροφίας στην ακόλουθη περιοχή «Ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έμφαση στη σύσταση τουριστικής πληροφορίας και στην προστασία της ιδιωτικότητας».
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 05/12/2018 210η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 05/12/2018
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Σταυρούλα Φωτεινέα

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
10-12-2018
Κωδικός:
ILSP.207.ΥΠ.ANAD-1118
'Εργο:
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας»