Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.2.1» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2821/31-07-2018 ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. Τ1ΕΔΚ 4277 (ΜIS 5031696) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ILSP.205.PROS.ΧΑΝ.1018 και ΑΔΑ: ΨΒ4Φ469ΗΞΩ-ΔΡΦ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (185η Συνεδρία, 01/02/2018) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
Προς-Έλευσις-2 ή 3
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
1337/02-11-2018
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Προς-Έλευσις-2
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
1341/08-11-2018
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Προς-Έλευσις-1
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
1342/08-11-2018
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Προς-Έλευσις-3
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
1343/08-11-2018
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Προς-Έλευσις-2
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
1344/12-11-2018
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 
 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβαν ως έγκυρους.
Οι υποψήφιοι/ες (1) και (5) δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στην δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, οι υποψηφιότητές τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
Προς-Έλευσις-2
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
- Δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με θέματα πολιτιστικής διαχείρισης.
Προς-Έλευσις-2
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
- Δεν τεκμηριώνεται εργασιακή εμπειρία οκτώ (8) ετών στην εκτέλεση έργων (ερευνητικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα έργα, αναπτυξιακά έργα).
- Δεν τεκμηριώνεται εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις πέντε (5) υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ανά κωδικό προς ανάθεση έργου και κατά φθίνοντα συνολικό βαθμό ως εξής:
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α σύμφωνα με τον πίνακα  βαθμολόγησης υποψηφίων συνεργατών ανά κριτήριο αξιολόγησης
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψήφιοι
Συνολικός Βαθμός
1
Προς-Έλευσις-1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
9,40
1
Προς-Έλευσις-2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
9,55
1
Προς-Έλευσις-3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
9,90
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 21/11/2018 208η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
 
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
Αθήνα 21/11/2018
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
 
 
Σταυρούλα Φωτείνεα

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
30-11-2018
Κωδικός:
ILSP.205.PROS.ΧΑΝ.1018
'Εργο:
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis»