Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «#GIL4W - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες: Συνεργασία για τη Μεταφορά Γνώσης από Νορβηγικό φορέα πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας εμπειρογνωμοσύνης στην ΕκαιΚ και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5161728 στο Ταμείο Διμερών Σχέσεων του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.348.EOXUN_1-0123 και ΑΔΑ: 9ΜΑΖ469ΗΞΩ-ΨΗΘ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (347η Συνεδρία, 12-01-2023) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη πρόταση υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Un_EOX_1
1
Υποψήφιος/α 1
2605/10.02.2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Un_EOX_1
2
Υποψήφιος/α 2
2606/10.02.2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Un_EOX_1
3
Υποψήφιος/α 3
2604/10.02.2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Un_EOX_1
4
Υποψήφιος/α 4
2574/09.02.2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Un_EOX_1
5
Υποψήφιος/α 5
1943/01.02.2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Un_EOX_1
6
Υποψήφιος/α 6
2573/09.02.2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τα εξέλαβε ως έγκυρα. 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις τέσσερις (4) αποδεκτές υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Αποδεκτές υποψηφιότητες κατά φθίνοντα βαθμό
ΑΑ Υποψηφίου
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
1
Un_EOX_1
Υποψήφιος/α 1
82
6
Un_EOX_1
Υποψήφιος/α 6
82
3
Un_EOX_1
Υποψήφιος/α 3
81
2
Un_EOX_1
Υποψήφιος/α 2
79
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 09/03/2023 352η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                                  
  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά», 
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 10/03/2023
 
 
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»
 

Ινστ./Μον.:
Δημοσίευση:
10-03-2023
Κωδικός:
GD.348.EOXUN_1-0123
Πρόσκληση: