Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ - Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με την από 24.12.2019 Δεύτερη Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό 5052061, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.245.myEL.ΧΑΝ.0120 και με ΑΔΑ: ΩΥΩΖ469ΗΞΩ-Σ1Ρ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΙΕΛ
Εμπρόθεσμη Υποβολή
MyEL-01
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
466/07-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-03
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
491/10-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-02
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
529/11-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-03
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
544/12-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-03
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
547/12-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-03
6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
548/12-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-03
7
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 7
573/13-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-03
8
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 8
574/13-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-01
9
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 9
592/17-02-2020
ΝΑΙ
MyEL-03
10
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 10
601/14-02-2020
ΝΑΙ
 
Οι δέκα (10) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
1
MyEL-01
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
9,50
2
MyEL-01
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 9
9,40
3
MyEL-02
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
8,80
4
MyEL-03
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
9,65
5
MyEL-03
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
8,90
6
MyEL-03
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
8,65
7
MyEL-03
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
8,65
8
MyEL-03
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 7
8,65
9
MyEL-03
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 8
8,40
10
MyEL-03
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 10
8,00
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 26/02/2020 247η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Αθήνα 26/02/2020
Ο Διευθυντής
Βασίλειος Κατσούρος

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
27-02-2020
Κωδικός:
ILSP.245.myEL.ΧΑΝ.0120
'Εργο:
«myELeusis:μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα»