Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/Τομέας Προτεραιότητας 2.1.3», σύμφωνα με την από τις «17/10/2018» Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δέκατη (10η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και κωδικό MIS 5030445, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.245.GRE.ΧΑΝ.0120 και με ΑΔΑ: 9Ω0Ζ469ΗΞΩ-ΔΒΚ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Πρωτοκόλλου ΙΕΛ
Εμπρόθεσμη Υποβολή
GRE-20-2
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
419/04-02-2020
ΝΑΙ
GRE-20-1
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
566/13-02-2020
ΝΑΙ
GRE-20-2
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
572/13-02-2020
ΝΑΙ
GRE-20-2
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
594/14-02-2020
ΝΑΙ
GRE-20-3
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
641/17-02-2020
ΟΧΙ
 
Οι τέσσερις (4) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα και ο ένας (1) εκπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4 δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης, η υποψηφιότητά του/της δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
GRE-20-2
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών πολιτισμικής Πληροφορικής.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
1
GRE-20-1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
8,40
2
GRE-20-2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
7,137
3
GRE-20-2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
5,717
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 26/02/2020 247η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                                   
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
Αθήνα 26/02/2020
Ο Διευθυντής
 
Βασίλειος Κατσούρος

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
27-02-2020
Κωδικός:
ILSP.245.GRE.ΧΑΝ.0120
'Εργο:
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας»