Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «NEANIAS: Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere, Underwater & Space Challenges», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ILSP.281.ΝΕΑΝ.XAN.1220 και ΑΔΑ: ΡΔ9Ε469ΗΞΩ-ΔΤ6 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27.01.2021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε την ακόλουθη αίτηση υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
NEAN-01 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α1 178/19-01-2021 ΕΓΚΥΡΟΣ
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχε ο μοναδικός εμπρόθεσμα υποβληθείς φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο. 

Η μοναδική υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
 
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου Α/Α Υποψηφιότητες Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
NEAN-01 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α1
 
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου)
 
Δεδομένου ότι η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ Α1 είναι και η μοναδική υποψηφιότητα, η θέση κηρύσσεται άγονη.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 10/02/2021 285η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:    
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αθήνα, 10/02/2021

Καθ. Σπυρίδων Ραψομανίκης
Υπεύθυνος Μονάδας ΠΕΔΙΤΕ 
 

Ινστ./Μον.:
ΠEΔIΤΕ
Δημοσίευση:
12-02-2021
Κωδικός:
ILSP.281.ΝΕΑΝ.XAN.1220
'Εργο:
NEANIAS: Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere, Underwater & Space Challenges