Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης II», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό: GD.267.LOG-0920 και με ΑΔΑ: 9Ι97469ΗΞΩ-2ΣΙ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29-01-2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες υποψηφιότητες:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Υποψήφιος/α 1
2777/15.09.2020
ΝΑΙ
Υποψήφιος/α 2
2802/17.09.2020
ΝΑΙ
Υποψήφιος/α 3
2806/17.09.2020
ΝΑΙ
Υποψήφιος/α 4
2822/18.09.2020
ΝΑΙ
Υποψήφιος/α 5
2882/23.09.2020
ΝΑΙ
Υποψήφιος/α 6
2904/25.09.2020
ΝΑΙ
Υποψήφιος/α 7
2906/25.09.2020
ΝΑΙ
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι των υποψηφίων και τα εξέλαβε ως έγκυρα.
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις αποδεκτές υποψηφιότητες, ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Συνολικός Βαθμός
LOG_1
1
Υποψήφιος/α 2
8,15
LOG_1
2
Υποψήφιος/α 5
6,95
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 4/11/2020 276η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                       
·     εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
·     πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
Αθήνα 4/11/2020
 
Καθηγ. Ι. Ιωαννίδης

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
04-11-2020
Κωδικός:
GD.267.LOG-0920
'Εργο:
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης II»