Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EIT Climate KIC Hub in Greece - Hub management» και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.267.HUB-0920 και ΑΔΑ: 6ΒΡ9469ΗΞΩ-3ΟΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία,29.01.2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1

Υποψήφιος/α 1

2783/16.09.2020

ΝΑΙ

2

Υποψήφιος/α 2

2804/17.09.2020

ΝΑΙ

3

Υποψήφιος/α 3

2864/21.09.2020

ΝΑΙ

4

Υποψήφιος/α 4

2872/22.09.2020

ΝΑΙ

5

Υποψήφιος/α 5

2883/23.09.2020

ΝΑΙ

6

Υποψήφιος/α 6

2893/24.09.2020

ΝΑΙ

 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις αποδεκτές υποψηφιότητες, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

HUB_1

1

Υποψήφιος/α 1

7,45

HUB_1

3

Υποψήφιος/α 3

6,98

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 7/10/2020 273η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :                                              

·     εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,

·     πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 9/10/2020

Καθηγ. Ι. Ιωαννίδης

Γενικός Διευθυντής

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
09-10-2020
Κωδικός:
GD.267.HUB-0920
'Εργο:
«EIT Climate KIC Hub in Greece - Hub management»