Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.281.DIOIK-1220 και ΑΔΑ: 6ΣΑΨ469ΗΞΩ-ΨΚΙ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27-01-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας: 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

GD.DDP.1

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1

3970/30.12.2020

ΕΓΚΥΡΟΣ 

GD.DDP.1

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2

3985/30.12.2020

ΕΓΚΥΡΟΣ 

GD.DDP.1

3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3

18/04.01.2021

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ)

GD.DDP.1

4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4

19/04.01.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ 

GD.DDP.1

5

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5

20/04.01.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ 

GD.DDP.1

6

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 6

21/04.01.2021

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ)

GD.DDP.1

7

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 7

42/05.01.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ 

GD.DDP.1

8

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 8

43/05.01.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ 

GD.DDP.1

9

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 9

47/06.01.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ 

 
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τα θεώρησε ως εκ προοιμίου έγκυρα εκτός των φακέλων υποψηφιότητας με Α/Α 3 και 6 οι οποίοι κρίθηκαν ελλιπείς ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις/προτάσεις σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της εν λόγω πρόσκλησης. 
 
Σε περίπτωση μη έγκυρης υποψηφιότητας προσθέτουμε το κάτωθι: 
Οι παρακάτω υποψηφιότητες δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου GD.DDP.1 για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. 
 

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

Υποψηφιότητες

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

GD.DDP.1

4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου C1 ή αντίστοιχου).
  • Εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης ερευνητικών έργων και συγκεκριμένα σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο

GD.DDP.1

7

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 7

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (MS-Office)
  • Εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης ερευνητικών έργων και συγκεκριμένα σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο

GD.DDP.1

8

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 8

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης ερευνητικών έργων και συγκεκριμένα σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο

GD.DDP.1

9

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 9

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου C1 ή αντίστοιχου).
  • Εργασιακή εμπειρία σε φορέα υλοποίησης ερευνητικών έργων και συγκεκριμένα σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο
 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις τρεις (3) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής: 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Α/Α

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Υποψηφιότητα

Συνολικός Βαθμός

1

GD.DDP.1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1

65 μόρια

2

GD.DDP.1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2

70 μόρια

5

GD.DDP.1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5

40 μόρια

 
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 24/03/2021 290η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά». 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα: 
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά», 
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί/ούν η/οι προβλεπόμενη/ες στην προκήρυξη σύμβαση/συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση. 
 
 
Αθήνα 2/4/2021 
 
Βασίλης Κατσούρος 
Εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή 
Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
02-04-2021
Λήξη:
02-04-2021
Κωδικός:
GD.281.DIOIK-1220