Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ - Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με την από 24.12.2019 Δεύτερη Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό 5052055, και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.245.APT.ΧΑΝ.0120 και με ΑΔΑ: Ω6ΛΛ469ΗΞΩ-ΔΒ5 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (245η Συνεδρία, 29/01/2020) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
APT04 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α    492/10-02-2020     ΑΠΟΔΕΚΤΗ
APT04 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 545/12-02-2020 ΑΠΟΔΕΚΤΗ
APT04 3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 546/12-02-2020 ΑΠΟΔΕΚΤΗ
APT04 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 575/13-02-2020 ΑΠΟΔΕΚΤΗ
APT04 5 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 576/13-02-2020 ΑΠΟΔΕΚΤΗ
APT04 6 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 591/14-02-2020 ΑΠΟΔΕΚΤΗ
APT04 7 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 602/14-02-2020 ΑΠΟΔΕΚΤΗ

 

Οι επτά (7) φάκελοι υποψηφιότητας παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους. 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, οι οποίες κατατάσσονται ως εξής:

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α σύμφωνα με τον πίνακα  βαθμολόγησης υποψηφίων συνεργατών ανά κριτήριο αξιολόγησης Κωδικός προς ανάθεση έργου Υποψήφιοι Συνολικός Βαθμός
1 APT04 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1 9,375
5 APT04 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5 8,90
2 APT04 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2 8,45
3 APT04 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3 8,45
4 APT04 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4 8,10
7 APT04 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 7 8,10
6 APT04 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6 7,85

 


Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11/03/2020 248η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :    

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά», 
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 11/03/2020
Ο Διευθυντής

Βασίλειος Κατσούρος

 

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
11-03-2020
Κωδικός:
ILSP.245.APT.ΧΑΝ.0120
'Εργο:
«ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης»