Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό ARSINOE_314_1221 και ΑΔΑ: 9ΥΗΥ469ΗΞΩ-ΑΚΨ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284ηΣυνεδρία, 27-01-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
2Α_Lib
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
   5259/22.12.2021
ΕΓΚΥΡΟΣ
2Α_Lib
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
   5341 /24.12.2021
ΕΓΚΥΡΟΣ
2Α_Lib
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
   5367 /27.12.2021
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ)
2Α_ΙΤ
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
  5131/16.12.2021
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας των υποψηφίων με Α/Α 1, 2 και 4 παρελήφθησαν εμπρόθεσμα εκτός του φακέλου του υποψηφίου/ας με Α/Α 3 που παρελήφθη εκπρόθεσμα.
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου 2Α_Lib για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
2Α_Lib
2
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
Δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις δύο (2) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
2Α_Lib
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
80 μόρια
4
2Α_ΙΤ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
75 μόρια
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11/01/2022 317η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                              
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Για τον κωδικό προς ανάθεση έργου 2Α_Lib, σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
Με δεδομένο ότι για τον κωδικό προς ανάθεση έργου 2Α_ΙΤ ο/η Υποψήφιος/α ήταν ο/η μοναδικός/ή υποψήφιος/α και τελικός/ή επιτυχών/ούσα, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιείται το ανωτέρω σχετικά με τον κωδικό 2Α_ΙΤ και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
 
Αθήνα 11/01/2022
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
11-01-2022
Λήξη:
11-01-2022
Πρόσκληση:
'Εργο:
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS