Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για μια σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SEAwise – Shaping ecosystem-based fisheries management», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό SEAWISE_332_0622_epan και ΑΔΑ: 9ΜΝΗ469ΗΞΩ-7Ο8 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317η Συνεδρία, 11-01-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων.
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 10/11/2022 341η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Αθήνα 11/11/2022
 
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
 
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ
 
 
 
 

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
Κωδικός:
SEAWISE_332_0622_epan
Πρόσκληση:
'Εργο:
SEAwise – Shaping ecosystem-based fisheries management