Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για μια σύμβαση εργασίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.302.DM-0721 και ΑΔΑ: ΩΝΩ1469ΗΞΩ-ΧΛΝ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27-01-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
DM_0721
1
Υποψήφιος/α 1
2635/1.9.2021
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
DM_0721
2
Υποψήφιος/α 2
2740/7.9.2021
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
DM_0721
3
Υποψήφιος/α 3
2681/3.9.2021
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμοι υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Ακολούθως, η Επιτροπή, με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, κατήρτισε πίνακα, όπου αποτυπώνονται τα πραγματικά προσόντα των υποψηφίων και η συμβατότητα των προσόντων αυτών με τα απαραίτητα και με τα επιθυμητά προσόντα του έργου, τα οποία όριζε και η Πρόσκληση.
 
Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, προκρίνονται οι υποψήφιοι συνεργάτες που αθροιστικά διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα, έχουν συγκεντρώσει τη συγκριτικά μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για τα επιθυμητά προσόντα.
 
Σε συνέχεια αυτού, η επιτροπή αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων δεν καλύπτει τη ζητούμενη εμπειρία για την ανωτέρω θέση και θα επαναπροκηρυχθεί.
 
Αθήνα 20.09.2021
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
04-10-2021
Λήξη:
04-10-2021
Κωδικός:
GD.302.DM-0721
Πρόσκληση: