Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για μια σύμβαση εργασίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.284.LOG-0121 και ΑΔΑ: 9ΚΔΚ469ΗΞΩ-8ΗΓ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» ((284η Συνεδρία, 27-01-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

GD.LogAth

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1

307/03.02.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ

GD.LogAth

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2

356/08.02.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

GD.LogAth

3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3

490/19.02.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

GD.LogAth

4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 4

514/21.02.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

GD.LogAth

5

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5

546/24.02.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

GD.LogAth

6

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 6

547/24.02.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

GD.LogAth

7

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 7

613/02.03.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

GD.LogAth

8

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 8

709/10.03.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

GD.LogAth

9

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 9

823/22.03.2021

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

 

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις οκτώ (8) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Αποδεκτές υποψηφιότητες κατά φθίνοντα βαθμό

ΑΑ Υποψηφίου

Κωδικός προς ανάθεση έργου

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

8

GD.LogAth

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 9

90

1

GD.LogAth

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1

55

6

GD.LogAth

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 7

55

2

GD.LogAth

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2

50

5

GD.LogAth

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 6

15

4

GD.LogAth

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 5

15

 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 17/6/2021 299η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                              

  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.

Αθήνα 17/6/2021

Καθηγ. Ι. Εμίρης 
Γενικός Διευθυντής  Ε.Κ. «Αθηνά»

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
17-06-2021
Λήξη:
17-06-2021
Κωδικός:
GD.284.LOG-0121