Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για μία σύμβαση εργασίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό GD.293.MAN-0421 και ΑΔΑ: 65ΤΠ469ΗΞΩ-ΩΚΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27-01-2021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας: 
 
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου 
Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
GD.ManProg 
Υποψήφιος/α 1 
1276/6.5.2021 
ΕΓΚΥΡΟΣ 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχε ο εμπρόθεσμα υποβληθέν φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο.  
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τη μια (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής: 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Α/Α 
Κωδικός προς ανάθεση έργου 
Υποψηφιότητα 
Συνολικός Βαθμός 
GD.ManProg 
Υποψήφιος/α 1 
85 μόρια 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 20/5/2021 296η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά». 
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:  
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,  
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Με δεδομένο ότι ο/η Υποψήφιος/α ήταν ο/η μοναδικός/ή υποψήφιος/α και τελικός/η επιτυχόν/ούσα, δεν αναμένεται η άσκηση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων. Οριστικοποιούνται τα ανωτέρω και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας. 
 
Αθήνα 21.05.2021 
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης 
Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά» 

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
21-05-2021
Λήξη:
21-05-2021
Κωδικός:
GD.293.MAN-0421