Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας σύμβασης υποτροφίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης υποτροφίας
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  ARSINOE_316_1221  και ΑΔΑ: 62ΛΔ469ΗΞΩ-ΑΕΘ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης υποτροφίας, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (317η Συνεδρία, 11-01-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
-
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
99/10.01.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
-
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
120/11.01.2022
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (βεβαίωση φοίτησης, βιογραφικό σημείωμα, έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δυο σελίδων, και δυο συστατικές επιστολές ή δυο ονόματα για επικοινωνία) που περιείχαν οι δύο (2) εμπρόθεσμοι υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στη εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις υποψηφιότητες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, και εισηγείται τη χορήγηση υποτροφίας  στον/στην Υποψήφιο/α 1.
 
Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
-
2
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
Δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων (φοίτηση σε σχολή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής)
 
 
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην οποία προέβη η Επιτροπή, για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας.
 
Α/Α
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 27/01/2022 319η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                              
  • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
 
 
Αθήνα 31/01/2022
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
31-01-2022
Λήξη:
31-01-2022
Κωδικός:
ARSINOE_316_1221
Πρόσκληση:
'Εργο:
«ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS»