Ανακοίνωση διενέργειας εκλογής κριτών για την αξιολόγηση υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή του ΙΕΛ/Παράταση

Παράταση έως 3/3/2023 και ώρα 12:00.
Ανακοίνωση διενέργειας εκλογής κριτών για την αξιολόγηση υποψηφίων για τη θέση
Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
του Ε.Κ. «Αθηνά»
 
Κατόπιν της από 23-02-2023 απόφασης της 350ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά», με ανακοίνωση προς το έχον δικαίωμα συμμετοχής προσωπικό υπό την ιδιότητα Ερευνητή και Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, η οποία αποστέλλεται σε όλες τις σχετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται σε εμφανές σημείο καθώς και στον ιστόχωρο του ΕΚ «Αθηνά», η Γενική Διεύθυνση του ΕΚ «Αθηνά» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητες:
 
α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ)
και
β) για τις θέσεις κριτών κι αναπληρωτών αυτών.
 
Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να είναι οι έχοντες κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την ιδιότητα Ερευνητή/ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου ή του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.  Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις κριτών.
 
Υποψήφιοι για τις θέσεις κριτών έχουν όλοι όσοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, έχουν την ιδιότητα Ερευνητή Α' βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Σημειώνεται ότι τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί.
 
Η υποβολή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση head-operations@athenarc.gr μέχρι την Τετάρτη 1/3/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 
Την 1/3/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 θα διενεργηθεί με ευθύνη κι επιμέλεια της ΓΔ/Ε.Κ. «Αθηνά», δημόσια κλήρωση σε ορισμένο χρόνο και τόπο της έδρας του Κέντρου για την ανάδειξη τριών (3) μελών κι ενός (1) αναπληρωματικού μέλους της ΕΕ μεταξύ όσων έχουν υποβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα υποψηφιότητα και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφουν οι παριστάμενοι.
 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι για τις θέσεις κριτών είναι λιγότεροι ή ίσοι από δύο (2) τότε  εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων δημοσιεύεται πρόσκληση, η οποία αναρτάται στους ιστοχώρους του Κέντρου, προς τους ερευνητές Α’ βαθμίδας άλλων Ινστιτούτων της ημεδαπής με συναφές γνωστικό αντικείμενο για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες.
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΕ θα παραλάβει τον κατάλογο των υποψήφιων μελών, και θα αναλάβει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής τους.
 
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πιστοποιημένου συστήματος ΖΕΥΣ.
 
Η ΕΕ συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το οποίο υποβάλλεται στη ΓΔ του ΕΚ «Αθηνά».
 
Η όλη παραπάνω διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 6/3/2023.
 
 
Για το Ε.Κ. «Αθηνά»
 
Ιωάννης Εμίρης 
Πρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής

Ινστ./Μον.:
ΙΕΛ
Δημοσίευση:
23-02-2023
Λήξη:
03-03-2023