Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Επικοινωνία StR-ESFRI3

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  GD.377.STR3_Com-1123 και ΑΔΑ: ΨΒΦΔ469ΗΞΩ-Ρ1Δ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (347η Συνεδρία, 12-01-2023) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
STR3_com1123
1
Υποψηφιότητα 1
25842 / 15-12-2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
STR3_com1123
2
Υποψηφιότητα 2
25956 / 18-12-2023
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
STR3_com1123
3
Υποψηφιότητα 3
26191 / 20-12-2023
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
STR3_com1123
4
Υποψηφιότητα 4
26405 / 21-12-2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
STR3_com1123
5
Υποψηφιότητα 5
26577 / 27-12-2023
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Οι παρακάτω υποψηφιότητες κρίνονται μη έγκυρες για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
STR3_com1123
2
Υποψηφιότητα 2
Προσκομίσθηκε μη ολοκληρωμένη αίτηση σύμφωνα με το πρότυπο της πρόσκλησης
STR3_com1123
3
Υποψηφιότητα 3
Προσκομίσθηκε μόνο βιογραφικό σημείωμα
STR3_com1123
5
Υποψηφιότητα 5
Εκπρόθεσμη υποβολή
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μια (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
STR3_com1123
Υποψηφιότητα 1
85 μόρια
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 11-01-2024  381η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά.
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                        
  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το ΕΚ Αθηνά,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΕΚ Αθηνά εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
Αθήνα 11-01-2024
 
Καθηγ. Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής ΕΚ Αθηνά

Ινστ./Μον.:
ΕΚ "Αθηνά"
Δημοσίευση:
11-01-2024
Πρόσκληση:
'Εργο:
StR-ESFRI3