Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Οικονομολόγος, MAIA

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  MAIA.A_380_1223 και ΑΔΑ: Ψ74Β469ΗΞΩ-Χ16 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (381η Συνεδρία, 11-01-2024) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 
2A_ECONMAIA
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
26551/27.12.2023
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
(ΕΛΛΙΠΗΣ)
 
2A_ECONMAIA
2
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
27186/31.12.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
2A_ECONMAIA
3
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
44/03.01.2024
 
 ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
2A_ECONMAIA
4
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
46/03.01.2024
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
(ΕΛΛΙΠΗΣ)
2A_ECONMAIA
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
59/03.01.2024
ΕΓΚΥΡΟΣ
2A_ECONMAIA
6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
270/04.01.2024
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
(ΕΛΛΙΠΗΣ)
2A_ECONMAIA
7
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 7
335/05.01.2024
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
(ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ)
 
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας των Υποψήφιος/α 1, Υποψήφιος/α 2, Υποψήφιος/α 3, Υποψήφιος/α 4, Υποψήφιος/α 5  και Υποψήφιος/α 6 παρελήφθησαν εμπρόθεσμα. Οι υποψηφιότητες του/της Υποψήφιος/α 1, Υποψήφιος/α 4 και Υποψήφιος/α 6 δεν γίνονται αποδεκτές καθώς κρίθηκαν ελλιπείς ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (προσκομίσθηκαν μη ολοκληρωμένες αιτήσεις σύμφωνα με το πρότυπο της πρόσκλησης). Η υποψηφιότητα του/της Υποψήφιος/α 7 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς υπεβλήθη εκπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.) που περιείχαν οι αποδεκτοί φάκελοι και τα θεώρησε ως εκ προοιμίου έγκυρα.
Οι παρακάτω υποψηφιότητες δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου 2A_ECONMAIA για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
 
 
 
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
2A_ECONMAIA
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
 Προσκομίσθηκε μόνο βιογραφικό σημείωμα
2A_ECONMAIA
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
 Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσστας
2A_ECONMAIA
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
Συνολική βαθμολογία μικρότερη των 40 μορίων κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων
2A_ECONMAIA
 
4
 
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
 
 Προσκομίσθηκε μόνο βιογραφικό σημείωμα και αίτηση που ακολουθεί την πρόσκληση ως παράρτημα
2A_ECONMAIA
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 5
Συνολική βαθμολογία μικρότερη των 40 μορίων κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων
2A_ECONMAIA
6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 6
Προσκομίσθηκε ελλιπής αίτηση
2A_ECONMAIA
7
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 7
 Εκπρόθεσμη υποβολή
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 08/02/2024 383η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Με δεδομένο ότι δεν διαπιστώθηκαν αποδεκτές υποψηφιότητες, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την κήρυξη της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως άγονης και την επαναπροκήρυξή της.
 
 
 
Αθήνα 08/02/2024
 
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
 
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
08-02-2024
Λήξη:
08-02-2024
Κωδικός:
MAIA.A_380_1223
'Εργο:
MAIA+