Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Οικονομολόγος, CARMINE

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CARMINE: Co-creating a knowledge framework for cross-sectoral strengthening of climate Resilience in European Metropolitan regions», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  CARMINE_380_1223  και ΑΔΑ: ΡΚΝ6469ΗΞΩ-Ζ4Γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (381η Συνεδρία, 11-01-2024) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 
2A_ECONCARMINE
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
27187/31.12.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
2A_ECONCARMINE
2
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
45/03.01.2024
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
2A_ECONCARMINE
3
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
55/03.01.2024
ΕΓΚΥΡΟΣ
 
 
2A_ECONCARMINE
4
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
336/05.01.2024
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
(ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ)
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους. Η υποψηφιότητα του/της Υποψήφιος/α 4 δεν γίνεται αποδεκτή καθώς υπεβλήθη εκπρόθεσμα.
 
Οι παρακάτω υποψηφιότητες δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου 2A_ECONCARMINE για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
 
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
2A_ECONCARMINE
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
    Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσστας
2A_ECONCARMINE
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
Συνολική βαθμολογία μικρότερη των 40 μορίων κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων
2A_ECONCARMINE
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
Συνολική βαθμολογία μικρότερη των 40 μορίων κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων
 
2A_ECONCARMINE
 
4
 
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 4
 
     Εκπρόθεσμη υποβολή
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 08/02/2024 383η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Με δεδομένο ότι δεν διαπιστώθηκαν αποδεκτές υποψηφιότητες, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την κήρυξη της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως άγονης και την επαναπροκήρυξή της.
 
 
Αθήνα 08/02/2024
 
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
 
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
08-02-2024
Λήξη:
08-02-2024
'Εργο:
CARMINE