Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Διαχείριση Περιβάλλοντος

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BIONEXT: THE BIODIVERSITY NEXUS: TRANSFORMATIVE CHANGE FOR SUSTAINABILITY», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  BIONEXT_380_1223  και ΑΔΑ: Ψ2ΒΙ469ΗΞΩ-1ΤΦ  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (381η Συνεδρία, 11-01-2024) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
2A_TECHENV
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
27116 /29.12.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
2A_TECHENV
2
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
27129 /29.12.2023
ΕΓΚΥΡΟΣ
2A_TECHENV
3
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 3
27 /02.01.2024
ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ
(ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ)
 
 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας των υποψηφίων με Α/Α 1 και 2 παρελήφθησαν εμπρόθεσμα εκτός του φακέλου του υποψηφίου/ας με Α/Α 3 που παρελήφθη εκπρόθεσμα.
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
 
Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου  2A_TECHENV για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
2A_TECHENV
2
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 2
 
Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ευρωπαϊκά προγράμματα (FP7 ή Horizon 2020)
 
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τη μία (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
2A_TECHENV
   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 1
80 μόρια
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 25/01/2024 382η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:                                                        
  • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
  • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα υπογραφεί/ούν η/οι προβλεπόμενη/ες στην προκήρυξη σύμβαση/συμβάσεις, άνευ έτερης διαδικασίας.
 
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ προς έγκριση.
 
 
Αθήνα 25/01/2024
 
ΚΑΘΗΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ
 
Γενικός Διευθυντής ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ινστ./Μον.:
ΜΑΑ
Δημοσίευση:
26-01-2024
Λήξη:
26-01-2024
Κωδικός:
BIONEXT_380_1223
'Εργο:
BIONEXT