Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Ανάπτυξη Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5200632)" και μετά τη λήξη ισχύος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό  IRO.376.ARS-1123_Α και ΑΔΑ: 9Θ29469ΗΞΩ-ΞΣ0, για την υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου,  η ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων.
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην  380η Συνεδρία του ΔΣ του «ΕΚ Αθηνά» (21-12-2023) 
 
 
 
Αθήνα 21/12/2023
 
 
Καθ. Πέτρος Μαραγκός
Εκτελών Χρέη Διευθυντή ΙΡΟ

Ινστ./Μον.:
ΙΡΟ
Δημοσίευση:
22-12-2023
Λήξη:
22-12-2023
Πρόσκληση:
'Εργο:
ARS