Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων - Γραμματειακή

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίου/ων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους», με κωδικό πράξης ΟΠΣ ΤΑ 5154714 και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό  GD.360.ARCHI-2-0623 epan  και ΑΔΑ:6Ξ2Σ469ΗΞΩ-3ΞΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης/συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα βάσει απόφασης υλοποίησης Υποέργου στο πλαίσιο της 334ης Συνεδρίας ΔΣ (2-12-2022) Επιτροπή Αξιολόγησης, παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΜΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ARCH_2
1
Υποψήφιος/α 1
23682 – 22/11/2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_2
2
Υποψήφιος/α 2
23566 -20/11/2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_2
3
Υποψήφιος/α 3
23996 - 28/11/2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ARCH_2
4
Υποψήφιος/α 4
24014-28/11/2023
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
 
 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που περιείχαν οι  εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και διαπίστωσε πως μόνο μια υποψηφιότητα   πληροί τα απαραίτητα προσόντα.
 
Οι  παρακάτω υποψηφιότητες δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου ARCHI_2  για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, οι  κάτωθι υποψηφιότητες  δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές.
Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς Ανάθεση Έργου
Α/Α
Υποψηφιότητες
Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας
ARCH_2
1
23682 – 22/11/2023
Δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση γραμματειακής υποστήριξης
ARCH_2
3
23996 - 28/11/2023
Δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση γραμματειακής υποστήριξης
ARCH_2
4
24014-28/11/2023
Δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση γραμματειακής υποστήριξης
 
Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μια (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
Κωδικός προς ανάθεση έργου
Υποψηφιότητα
Συνολικός Βαθμός
1
ARCH_2
23566 -20/11/2023
35 μόρια
 
 
 
 
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 25/01/2024 382η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά».
 
Με δεδομένο ότι η μια αποδεκτή υποψηφιότητα συγκεντρώνει χαμηλή βαθμολογία, η επιτροπή αξιολόγησης κηρύττει άγονη την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων δεν καλύπτει τη ζητούμενη εμπειρία για την ανωτέρω θέση  και θα επαναπροκηρυχθεί.
 
 
Αθήνα 26-01-2024
 
 
 
Καθηγητής Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντης Ε.Κ. «Αθηνά»
 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
26-01-2024
Λήξη:
26-01-2024
Κωδικός:
GD.360.ARCHI-2-0623 epan
'Εργο:
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ