'Ανθρωποι

Αγγελική Γκαμηλιάρη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες