Στην τελική του μορφή, το επιστημονικό-ερευνητικό προσωπικό της Μονάδας θα αποτελείται από δύο βασικές ομάδες επιστημόνων. Η πρώτη θα συγκροτείται από περίπου 30 «Επικεφαλής Ερευνητές» (ΕΕ), από τους οποίους οι 20 θα εργάζονται σε Ελληνικά ιδρύματα (πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα) και οι 10, θα προέρχονται από αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.

Η επιλογή τους θα γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση της Μονάδας για υποβολή ερευνητικών προτάσεων, οι οποίες θα αξιολογούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, ως προς την βιωσιμότητά τους και την εναρμόνιση τους με τη συνολική στοχοθεσία της Μονάδας.
 
Η διάρκεια της συνεργασίας των ΕΕ με τη Μονάδα θα ποικίλει και θα εξαρτάται από το ερευνητικό πρόγραμμα που θα αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν και από τις δεσμεύσεις που θα έχουν με τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Γενικά, θα επιδιώκεται η σχέση τους με τη Μονάδα να είναι μακρόχρονη και η παρουσία τους σε αυτό να είναι ισχυρή.

Οι ΕΕ αναμένεται όχι μόνο να είναι επικεφαλής των ερευνητικών ομάδων που θα δημιουργούνται στη Μονάδα, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στην υποβολή των προτάσεων που θα κάνει τη Μονάδα προς τους διάφορους φορείς χρηματοδότησής του, καθώς και να έχουν καθοδηγητικό ρόλο προς τους Νέους Ερευνητές (ΝΕ), οι οποίο και θα αποτελούν τη δεύτερη ομάδα επιστημόνων-ερευνητών της Μονάδας.  
 
Η ομάδα των ΝΕ θα αποτελείται από νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους και είτε θα παρακολουθούν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είτε θα εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή, είτε θα απασχολούνται στη Μονάδα ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Δεν αποκλείεται να συμμετάσχουν και κάποιοι ιδιαίτερα ταλαντούχοι προπτυχιακοί φοιτητές.
 
Με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργούνται ερευνητικές ομάδες αποτελούμενες από 1 ή 2 ΕΕ και 3-4 ΝΕ. Η Μονάδα θα υποστηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή των ερευνητών σε συνέδρια, την επαφή τους με άλλα ερευνητικά κέντρα, τις επισκέψεις εργασίας σε πανεπιστήμια και ιδρύματα και γενικά όλες τις δράσεις «ώσμωσης» και διάχυσης, που θα διευκολύνουν τους ερευνητικούς σκοπούς και θα βοηθούν την επιστημονική εξέλιξη, κυρίως των ΝΕ.

Το έργο " Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους με κωδικό ΟΠΣ 5154714 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.