Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες - Μεταδιδακτορική Έρευνα (ορθή επανάληψη)

 

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταδιδακτορική Έρευνα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389.ARCHI_PostDoc-0424

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και ειδικότερα η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
 1. Τον Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022) “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”, όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
 6. Το ΠΔ 145/2003 "Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. "Αθηνά" (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει.
 7. Την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84
 8. Το άρθρο 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"
 9. Την από τις 22.06.2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΜΗ-ΚΗ4) Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0
 10. Την από 24.02.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
 11. Την από 18.04.2024 απόφαση της 389ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου
προτίθεται να απασχολήσει έως 15 (δέκαπέντε) επιστημονικούς συνεργάτες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μεταδιδακτορική έρευνα.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν υπό την επίβλεψη των Ερευνητών που συνεργάζονται με την Μονάδα
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά», οι οποίοι είναι οι εξής:
 
Κύριοι Ερευνητές
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, MIT                                                                    Χρίστος Παπαδημητρίου, COLUMBIA UNIV
 
Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
 
Αμανατίδης Γεώργιος , UNIV OF ESSEX
Παγουρτζής Άρης, ΕΜΠ
Ανανιάδου Σοφία,UNIVERSITY OF MANCHESTER
Παναγάκης Ιωάννης, ΕΚΠΑ
Αναστασόπουλος Αντώνης, GEORGE MASON UNIV
Παναγέας Ιωάννης, UNIV OF CALIFORNIA IRVINE
Ανδρουτσόπουλος Ίων, ΟΠΑ
Παπαδοπούλη Μαρία , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Βακαλοπούλου Μαρία, UNIV PARIS-SACLAY
Παπαναστασίου Γεώργιος, Pfizer
Γαλάνης Δημήτρης, ΕΡ. ΚΕΝΤΡΟ "ΑΘΗΝΑ"
Παυλόπουλος Ιωάννης, ΟΠΑ
Δανιηλίδης Κώστας, UNIV OF PENNSYLVANIA
Πιτουρά Ευαγγελία, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημάκης Αλέξανδρος,UNIVERSITY OF TEXAS
Ποδηματά Χαρά, MIT
Ευγενίου Θεόδωρος, INSEAD BUSINESS SCHOOL
Ράλλη Αγγελική, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ζαμπετάκης Μανώλης, YALE
Σγουρίτσα Αλκμήνη, ΟΠΑ
Ζαφειρίου Στέφανος, IMPERIAL COLLEGE LONDON
Σταφυλάκης Θέμος, ΟΠΑ
Κακλής Παναγιώτης ς,UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 
Συργκάνης Βασίλης, STANFORD UNIVERSITY
Κάνουλας Δημήτρης, UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Σωτηράκη Κατερίνα, YALE UNIV
Καραμανής Κωνσταντίνος, UNIV OF TEXAS AUSTIN
Τερζή Ευημαρια, BOSTON UNIVERSITY
Κομοντάκης Νίκος , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τζάμος Χρήστος, ΕΚΠΑ
Κόρπας Γεώργιος, CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
Τσακαλίδης Κωνσταντίνος , UNIVERSITY OF LIVERPOOL
Μαμουλής Νίκος, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τσαπάρας Παναγιώτης , ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μαρκάκης Βαγγέλης, ΟΠΑ
Τσαυτάρης Σωτήρης, UNIVERSITY OF EDINBURGH
Μαρκαντωνάτου Στέλλα , Ε. Κ. "ΑΘΗΝΑ"
Φωτάκης Δημήτρης, ΕΜΠ
Μερτικόπουλος Παναγιώτης , ΕΚΠΑ
Χατζηαφράτης Βαγγέλης, UC SANTA CRUZ
Μουστάκας Άρης, ΕΚΠΑ
Χριστοδούλου Γιώργος, ΑΠΘ
Νάκος Βασίλης, EΚΠΑ
Yang Cai, YALE UNIV
Νικολαϊδης Στέφανος, UN. OF SOUTH. CALIFORNIA
 
 
Η έρευνα των συνεργατών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες θεματικές περιοχές
 • Advanced Speech and audio technologies
 • Geometric learning for computer vision
 • ΑΙ based generation of design spaces: shape richness and geometric validity
 • Interoperability between CAD modeling and shape encoding in GANs for engineering design
 • Deep Learning
 • Privacy- enhancing techniques for electronic voting and sensitive data aggregation
 • Neurosience – Driven AI; Analysis of the performance of ANN and SNN architectures that integrate biological principles in their architecture and connectivity to identify these paradigms that have impact on the performance
 • Computational Geometry, Machine Learning
 • NLP with large language models for mental Health Applications
Οι υποψήφιοι συνεργάτες δεν επιτρέπεται να διατηρούν οποιαδήποτε θέση ερευνητική ή μη σε οποιαδήποτε Ίδρυμα ή φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, εσωτερικού ή εξωτερικού για την περίοδο που θα διαρκέσει η εν λόγω σύμβασή τους.  Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια από τους υποψηφίους που τελικά θα επιλεγούν, απασχοληθεί σε άλλη θέση, θα πρέπει να ενημερώσει προκειμένου να διακοπεί η συνεργασία του/της με την ΕΜ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και να παραδώσει το σύνολο των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα έχουν παραχθεί μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης.
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
Κατά τα λοιπά η συνοπτική περιγραφή της πρόσκλησης και τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων έχουν ως εξής:
 
Κωδικός πρόσκλησης
GD.389.ARCHI_PostDoc-0424
Κωδικός του προς ανάθεση έργου
ARCHI_PostDoc
Ειδικότητα
Πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου του εξωτερικού.
Πλήθος ατόμων
έως 15
 
 
 
Θεματικές περιοχές μεταδιδακτορικής έρευνας
Πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας υπό την επίβλεψη Συνεργαζόμενων ερευνητών της Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» στις θεματικές περιοχές:
 • Advanced Speech and audio technologies
 • Geometric learning for computer vision
 • ΑΙ based generation of design spaces: shape richness and geometric validity
 • Interoperability between CAD modeling and shape encoding in GANs for engineering design
 • Deep Learning
 • Privacy- enhancing techniques for electronic voting and sensitive data aggregation
 • Neurosience – Driven AI; Analysis of the performance of ANN and SNN architectures that integrate biological principles in their architecture and connectivity to identify these paradigms that have impact on the performance
 • Computational Geometry, Machine Learning
 • NLP with large language models for mental Health Applications
 
Διάρκεια σύμβασης
8 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι το συνολικό διάστημα των 20 μηνών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 01-06-2024.
Τόπος παραλαβής έργου
Ως τόπος εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Μονάδα
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» στην Αθήνα.
 
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στη Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» και στους συνεργάτες που θα επιλεγούν.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ARCHI_PostDoc

Απαραίτητα Προσόντα

 • Διδακτορικός τίτλος στα αντικείμενα που καλύπτουν οι περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων. Ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετέπειτα από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή να αποκτηθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και η θεματική της έρευνας να σχετίζεται με τα αντικείμενα των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται ο υποψήφιος/η υποψήφια.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει
 • Να προσκομίσουν μία συστατική επιστολή

Επιθυμητά Προσόντα

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια στις περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων. Τα αντικείμενα των δημοσιεύσεων και των ανακοινώσεων πρέπει να σχετίζονται με τα αντικείμενα των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται ο υποψήφιος/η υποψήφια.  (μέγιστο 40 μόρια)
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (μέγιστο 30 μόρια)
 • Διδασκαλία σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή/και συμμετοχή στην επίβλεψη  πτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. (μέγιστο 10 μόρια)
 • Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες (μέγιστο 10 μόρια)
 • Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (μέγιστο 10 μόρια)
 
Η ερευνητική πρόταση που θα κατατεθεί θα έχει έκταση αυστηρά έως 14 σελίδες και θα συνταχθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ακολουθώντας τη δομή (template) που βρίσκεται εδώ. Για την υποβολή της, απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) είναι ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να έρθει σε επαφή με έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους συνεργαζόμενους ερευνητές(ΣΕ) της Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά», του οποίου τα ερευνητικά αντικείμενα σχετίζονται με τα δικά του/της. Η ερευνητική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον αντίστοιχο ΣΕ και για το λόγο αυτό απαιτείται η σχετική σύμφωνη γνώμη, η οποία θα αναφέρεται ρητά στην πρόταση που θα κατατεθεί.
Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογούνται και απορρίπτονται.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ARCHI_PostDoc

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού θέσης

Βαθμολόγηση

1

Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια στις περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων. Τα αντικείμενα των δημοσιεύσεων και των ανακοινώσεων πρέπει να σχετίζονται με τα αντικείμενα των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται ο υποψήφιος/η υποψήφια.

Τρόπος Απόδειξης:

Αποδεικνύεται από σχετικές δημοσιεύσεις στις αναφερόμενες περιοχές. Ο μέγιστος αριθμός των σχετικών δημοσιεύσεων είναι 5. Μοριοδότηση: Αριθμός δημοσιεύσεων * 8 μόρια (μέγιστο 40 μόρια)

0-40 μόρια

2

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Τρόπος Απόδειξης:

Αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή αντίγραφα συμβάσεων. Βαθμολογείται η εμπειρία έως 24 μήνες. Μοριοδότηση: (μήνες εμπειρίας/24)*30(μέγιστο 30 μόρια)

0-30 μόρια

3

Διδασκαλία σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή/και συμμετοχή στην επίβλεψη    πτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Τρόπος Απόδειξης:

Αποδεικνύεται από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης. Μέγιστος χρόνος διδασκαλίας 5 εξάμηνα.

Μοριοδότηση:  εξάμηνα διδασκαλίας*2 (μέγιστο 10 μόρια)

0-10 μόρια

4

Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες

Τρόπος Απόδειξης:

Η μοριοδότηση είναι 4 μόρια για κάθε πρόγραμμα υποτροφίας εφόσον έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία αξιολόγησης και 2 μόριο για κάθε διάκριση που αφορά ακαδημαϊκή ή ερευνητική επίδοση Αποδεικνύεται από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης .  (μέγιστο 10 μόρια)

0-10 μόρια

 

5

Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά(μέγιστο 10 μόρια)

 

0-10 μόρια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Για διευκρινήσεις, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο liaison-archimedes@athenarc.gr.

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  liaison-archimedes@athenarc.gr , με αναφορά στον κωδικό της πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις 24/05/2024 και ώρα 14:00.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά», με Πρόεδρο αυτής τον Υπεύθυνο του έργου. Η Επιτροπή κατόπιν εισήγησης, ως προς τη συνάφεια των αιτήσεων με τους θεματικούς άξονες του έργου, του Υπεύθυνου της μονάδας Αρχιμηδης, συνεπικουρούμενου από τους κατά περίπτωση και ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο αρμόδιους Κύριους Ερευνητές, εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα στοιχεία και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη για τη συγκεκριμένα θέση. Τα απαιτούμενα προσόντα, είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων δύναται να προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη απόκειται στην κρίση της Επιτροπής. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά».
Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ. «Αθηνά». Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 
Οι υποψήφιοι και έχοντες σχετικό ενεστώς και άμεσο έννομο συμφέρον συνεργάτες έχουν δικαίωμα:
 
 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 
α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Αυτοπροσώπως,
 • με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
 • μέσω ταχυδρομείου,
 • μέσω ταχυμεταφορέα.
Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από το προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά», και η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση.
 
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
 
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.athenarc.gr/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athenarc.gr
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr .
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» μπορείτε να βρείτε στο https://www.athenarc.gr/el/archimedes.
 

 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
23-04-2024
Λήξη:
24-05-2024
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
GD.389.ARCHI_PostDoc-0424
'Εργο:
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ