Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΠΣΥ συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4386/2016 και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • α. Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 • β. Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου.
 • γ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού.
 • δ. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.
 • ε. Αποτιμά το ερευνητικό έργο του ινστιτούτου σε σχέση με την ΕΣΕΤΑΚ.
 • στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.
 • ζ. Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.
Τα μέλη του ΕΣΙ είναι:
 • 1. Κούτρικα Γεωργία, Ερευνήτρια Α', Πρόεδρος
 • 2. Δαλαμάγκας Θεόδωρος, Ερευνητής Α', Μέλος 
 • 3. Παπαστεφανάτος Γεώργιος, Ερευνητής Β’, Μέλος 
 • 4. Σιμιτσής Αλκιβιάδης, Ερευνητής Α’, Μέλος  
 • 5. Τερροβίτης Εμμανουήλ, Ερευνητής Β’, Μέλος 
Στο ΕΣΙ συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η κα. Αποστολοπούλου Νέλλη, ως εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού.