Οι τομείς δράσης του Ινστιτούτου αφορούν κυρίως:
  • Στα κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα και τα πληροφοριακά συστήματα διαδικτύου (Web Information Systems) με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κλιμάκωσης και απόδοσης.
  • Σε θέματα ενοποίησης πληροφοριών και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και σε συστήματα σημασιολογικού ιστού και διαχείρισης οντολογιών με στόχο την επίτευξη της ολοκλήρωσης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.
  • Στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας όπου εξειδικεύεται σε τεχνικές βελτιστοποίησης και υλοποίησης.
  • Στα συστήματα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών με έμφαση σε ειδικές τεχνικές διαχείρισης χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων.
  • Στα συστήματα βάσεων δεδομένων για επιστημονικές εφαρμογές και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπου εξειδικεύεται σε τεχνικές διαχείρισης της σύνθετης πληροφορίας που αφορά στη βιολογία, το περιβάλλον, καθώς και σε θέματα διατήρησης και προέλευσης των δεδομένων.
  • Σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας με αντικείμενο την διεξαγωγή έρευνας, την ανάπτυξη τεχνολογίας και εφαρμογών, την προώθηση της δημιουργίας και εφαρμογής προτύπων και την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και εκπαίδευσης σε ολόκληρο το φάσμα της ψηφιακής επιμέλειας.