Frequently Asked Questions | 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Με ποιόν τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία; 

Οι αιτήσεις για χορήγηση υποτροφίας υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του σχετικού ιστότοπου, ο οποίος παραμένει ενεργός για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή και η προκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο σύστημα δημιουργώντας τον προσωπικό τους λογαριασμό και στη συνέχεια να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. 

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς; 

Όχι, οι αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται μόνο στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Διδακτορικών Υποτροφιών και κατόπιν ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Μονάδας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"/ΕΚ "Αθηνά".

Είμαι υποψήφιος διδάκτωρ σε Ελληνικό ΑΕΙ. Μπορώ να κάνω αίτηση για υποτροφία;

Όχι. Η προκήρυξη αυτή απευθύνεται μόνον σε ενδιαφερόμενους να κάνουν διδακτορικό σε Ελληνικό ΑΕΙ και έχουν αποφοιτήσει ή πρόκειται να αποφοιτήσουν σύντομα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν ενδιαφερόμενοι που είναι στην αρχή των διδακτορικών τους σπουδών (έως ένα έτος), εργάζονται σε κάποιο από τα προτεινόμενα θέματα και επιθυμούν να συνεργαστούν ερευνητικά με τον/την Primary Supervisor του θέματος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, για να κάνουν αίτηση, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον Primary Supervisor του θέματος (αναφέρεται στο παράρτημα της προκήρυξης) και να έχουν την έγκρισή του/της για να υποβάλουν αίτηση.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για σπουδές σε όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμώ;

Όχι, η Μονάδα "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" χορηγεί υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στα επιστημονικά πεδία που ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Μπορώ να καταθέσω τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα αυτοπροσώπως στα γραφεία της Μονάδας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ/ΕΚ Αθηνά" ή να τα αποστείλω ταχυδρομικώς;

Όχι, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στη φόρμα αίτησης υποτροφίας τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζονται στην προκήρυξη προς στήριξη της υποψηφιότητάς τους.

Αν δεν ολοκληρωθεί η διδακτορική διατριβή μέσα στους μήνες που έχω υποτροφία, υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση της χρηματοδότησης;

Αιτήματα για παράταση της υποτροφίας θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Ποιος είναι ο απαιτούμενος χρόνος που πρέπει οι ΥΔ να είναι παρόντες στη Μονάδα; Πώς θα σημειώνεται η παρουσία τους; Τι ισχύει για όσους φοιτούν εκτός Αθηνών;

Ο κύριος χώρος εργασίας των υποτρόφων είναι οι εγκαταστάσεις της Μονάδας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και αναμένεται να είναι η παρουσία τους καθημερινή. Το Γραφείο Υποστήριξης ΥΔ της Μονάδας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" θα συνεργαστεί με τους/τις υποτρόφους ώστε να υπάρχει συναντίληψη για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα προς το ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν. Τα έξοδα μετακίνησης προς το ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν για συνεργασία με επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ θα καλύπτονται από τη Μονάδα "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ".

Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα/όριο μέσα στο οποίο ο/η ΥΔ οφείλει να εγγραφεί σε πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ από τη στιγμή που έχει εγκριθεί η υποτροφία από τη Μονάδα "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"/ΕΚ "Αθηνά";  

Η εγγραφή αναμένεται να γίνει μέσα στο 2023.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν δεν έχω λάβει ακόμα το πτυχίο μου;

Ναι. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/ριες προσκομίζοντας πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων για την περάτωση των σπουδών τους.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα από ένα επιστημονικό πεδίο στην αίτησή μου;

Ναι. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μια αίτηση και να επιλέξουν από ένα έως τρία πεδία βάσει της λίστας που έχει οριστεί στην προκήρυξη.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν έχω ήδη εξασφαλίσει υποτροφία από άλλον φορέα;

Όχι. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί υποτροφία και από άλλον φορέα, ο/η υποψήφιος/α, εφόσον έχει αποδεχθεί την υποτροφία, δεν θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για τις Υποτροφίες της Μονάδας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ".

Οι φωτοτυπίες των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να είναι επικυρωμένες;

Όχι, στο στάδιο υποβολής της αίτησης ζητούνται απλά (ηλεκτρονικά) αντίγραφα. Σε περίπτωση τελικής επιλογής του/της, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που είχε επισυνάψει στην αίτησή του/της και επικυρωμένα.   

Διεξάγονται συνεντεύξεις με όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες;

Δεν διεξάγονται συνεντεύξεις με όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες παρά μόνο με εκείνους/ες που αποφασίσει η επιτροπή αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υποψήφιος/α θα ενημερωθεί σχετικά από τη Μονάδα "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ".  

Πώς και πότε θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα; 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μά'ι'ο μέσω της ιστοσελίδας της Μονάδας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"/ΕΚ "Αθηνά". Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν επιπλέον για το αν έχουν λάβει ή όχι την υποτροφία μέσω email.

Έχω τη δυνατότητα να υποβάλω ένσταση εάν δεν μου εγκριθεί υποτροφία; 

Όχι. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. 

Ποιο είναι το ύψος και πώς καταβάλλεται το ποσό της υποτροφίας;

Η μηνιαία αποζημίωση για το χρονικό διάστημα της υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές ορίζεται στα 1.300€, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του/της υποτρόφου με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΚ "Αθηνά". Για τη συνεργασία θα υπογράφεται σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του/της ΥΔ και του ΕΚ "Αθηνά". Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με σύμβαση προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής υποτροφίας (ανάλογα με το επίπεδο των τρεχόντων σπουδών τους) με μηνιαία αποζημίωση 800€ ή 1.000€, αντίστοιχα, μέχρι να εγγραφούν σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.
 

Ποιά είναι η διαδικασία για τις συστατικές επιστολές;

Με την τελική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η γραμματεία αποστέλλει αίτημα για την αποστολή των συστατικών επιστολών στα 2 άτομα που έχουν οριστεί στην αίτηση. Για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων, οι αιτούντες/αιτούσες θα ήταν καλό να τους ενημερώσουν εκ των προτέρων για την προετοιμασία και αποστολή των συστατικών επιστολών. 

Το έργο " Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους με κωδικό ΟΠΣ 5154714 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.