Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) είναι ένα κορυφαίο Ινστιτούτο Αριστείας Έρευνας & Ανάπτυξης που διεξάγει βασική έρευνα και διερευνητική ανάπτυξη σχετικά με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εξ αρχής, το ΙΝ.ΒΙ.Σ επικεντρώθηκε στις τεχνολογίες αιχμής για βιομηχανικές δραστηριότητες / περιβάλλοντα επιχειρήσεων, με πρωταρχικό μέλημα την καινοτομία και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Γενικός στόχος του ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας που οδηγεί στην ανάπτυξη βιομηχανικών εφαρμογών και προϊόντων, καθώς και στην παροχή προηγμένων βιομηχανικών υπηρεσιών.
 
Το ΙΝ.ΒΙ.Σ πραγματοποιεί θεμελιώδη και εφαρμοσμένη έρευνα και συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης εστιάζοντας επί του παρόντος σε τομείς βιομηχανικής έρευνας με εξαιρετικό αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, το ΙΝ.ΒΙ.Σ έχει εντοπίσει τους ακόλουθους αναδυόμενους τομείς εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζονται με τις βασικές του ερευνητικές δραστηριότητες:
  • Εργοστάσια και βιομηχανοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας και αγαθών,
  • Έξυπνες πόλεις και κοινότητες - Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας - συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης μεταφοράς, διανομής και διαχείρισης ενέργειας,
  • Ασφάλεια και προστασία κυβερνοφυσικών και βιομηχανικών συστημάτων,
  • Προσωπική ηλεκτρονική υγεία και ευεξία (PeHWB).
Ως αποτέλεσμα, το ISI επιδιώκει επί του παρόντος αριστεία στους ακόλουθους βιομηχανικούς τομείς βασικής έρευνας:
  1. Δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα
  2. Ευφυή συστήματα και ρομποτική
  3. Εταιρικά Πληροφοριακά Συστήματα
  4. Επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα
  5. Ασφάλεια & προστασία βιομηχανικού συστήματος
  6. Προηγμένα Υλικά και Κατασκευές
Οι τομείς αυτοί αποτελούν πεδία ερευνητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και διεθνώς, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια αριστείας και διάκρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επίτευξη της μετατροπής της τελευταίας σε ένωση καινοτομίας, υποστηρίζοντας τον ηγετικό ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
 
 Το ΙΝ.ΒΙ.Σ διεξάγει διεπιστημονική έρευνα στις περισσότερες πτυχές των παραπάνω τομέων. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών διαφορετικών θεματικών τομέων, στοχεύοντας θεμελιώδη θεωρητικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις και ενσωματώνοντας πρωτότυπα που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της βιομηχανίας.
 
 Από την ίδρυσή του, το ΙΝ.ΒΙ.Σ συμμετείχε με επιτυχία σε περισσότερα από 100 εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συνεργαστεί στενά με πολλά αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας και εξερευνώντας τις ιδιοσυγκρασίες των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, η κυβέρνηση και η κοινωνία.
 
Επιπλέον, σε συνεργασία με πανεπιστημιακές σχολές (δηλ. Πανεπιστήμιο Πατρών), το ΙΝ.ΒΙ.Σ υποστηρίζει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στη βιομηχανική τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών που λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση των εθνικών ανταγωνιστών.