Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) ιδρύθηκε στην Πάτρα της Ελλάδας, τον Φεβρουάριο του 1998, με το Προεδρικό Διάταγμα 18 / 30-1-98 (ΦΕΚ 28 / Α / 12-2-1998), ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
Η λειτουργία του άρχισε τον Ιούνιο του 1998. Αργότερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 145 / 20-05-2003 (ΦΕΚ 121 / Α / 20-5-2003), το ΙΝ.ΒΙ.Σ εντάχθηκε στο ερευνητικό Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), το οποίο με τη σειρά του είχε θεσπιστεί με τη νομοθετική διάταξη (σχετικά με το άρθρο 8) 145/2001 (ΦΕΚ 128 / Α / 25-6-2001), μαζί με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ).
 
Το ΚΕΤΕΠ μετονομάστηκε με τη νομοθετική ρύθμιση (σχετικά με την παρ. 3, άρθρο 9) 3438/2006 (ΦΕΚ 33 / Α / 2006) σε Αθηνά - Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στις Τεχνολογίες Πληροφοριών, Επικοινωνιών και Γνώσης ("Αθηνά Ε.Κ."). Σήμερα λειτουργεί ακόμη υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με τη νομοθετική πράξη (σχετικά: παρ. 8 και 12, άρθρο 5) 4051/2012 (ΦΕΚ 40 / Α / 29-02-2012), το ΙΝΒΙΣ σε συνεργασία με το ΙΕΛ και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) αποτελούν επί του παρόντος τις τρεις ζωντανές δομές Έρευνας & Ανάπτυξης του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ», με το ΙΝ.ΒΙ.Σ να είναι το ινστιτούτο με πρωταρχική και τολμηρή εστίαση στα Βιομηχανικά Συστήματα ΤΠΕ.