Οι στρατηγικοί στόχοι του ISI είναι:
 • εδραίωση της ηγετικής του θέσης στην έρευνα και επίτευξη διάκρισης στους τομείς τεχνολογίας που ενδιαφέρουν,
 • συνέχιση της ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • συνεχής επιβεβαίωση της θέσης του ως αξιόπιστου εταίρου της ελληνικής / ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ως οργανισμού που προωθεί τεχνολογικές πολιτικές τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Ως ερευνητικός οργανισμός, το ISI έχει, αφενός, τη θεσμική υποχρέωση να μετατρέψει τη βασική έρευνα σε εφαρμοσμένη έρευνα προσαρμοσμένη στις ταυτόχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινωνίας και, αφετέρου, να προσδιορίσει εγκαίρως τους κατάλληλους τομείς εφαρμογής στην αγορά/ βιομηχανία. Αυτή η τελευταία επιχειρηματική υποχρέωση έχει ιδιαίτερη σημασία για το ΙΝ.ΒΙ.Σ, καθώς θεωρείται γενικά ως ο μόνος ερευνητικός οργανισμός στο ελληνικό περιβάλλον με σαφή εστίαση σε βιομηχανικά συστήματα και υπηρεσίες.
 
Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και η ανάπτυξη εφαρμογών με υψηλή προστιθέμενη αξία που πραγματοποιούνται στο ΙΝ.ΒΙ.Σ παρέχουν τις απαραίτητες λύσεις και συστήματα ΤΠΕ, λόγω μιας αποτελεσματικά ολιστικής προσέγγισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, επιτρέποντας έτσι τη σύνθεση της αριστείας στο ΙΝ.ΒΙ.Σ με αυτό σε συμπληρωματικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης του ευρέος δικτύου συνεργατών συνεργατών του οργανισμού.
 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός στο ΙΝ.ΒΙ.Σ λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για βιομηχανικά συστήματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Το ΙΝ.ΒΙ.Σ αναγνωρίζεται διεθνώς στους τομείς των δραστηριοτήτων του και εντείνει συνεχώς την προσπάθειά του να ενισχύσει τη θέση του και να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές του τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω επιλεγμένων προγραμμάτων ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας που εστιάζουν στη βιομηχανία, την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
 
Η πρωταρχική αποστολή του ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι η συμμετοχή και η σημαντική συμβολή του σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας που σχετίζονται με ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα ΤΠΕ, με απώτερο στόχο να είναι η πιθανή αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Αυτή η αποστολή επιτυγχάνεται συνδυάζοντας ερευνητικές προσπάθειες, παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων στους τομείς ενδιαφέροντος των ΤΠΕ.
 
Οι δραστηριότητες ISI βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:
 • Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών σε προηγμένους τομείς των ΤΠΕ που ενδιαφέρουν το ISI, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.
 • Υποστήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρήσεων προκειμένου να εξοπλιστούν με προηγμένη τεχνολογία και ενδεχομένως να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
 • Ανάπτυξη πρωτοτύπων και δυνατότητα επικύρωσης ή / και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της βιομηχανίας.
 • Υποστήριξη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Συνεργασία με τεχνολογικούς και βιομηχανικούς εταίρους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για τη βελτίωση της σχέσης έρευνας και παραγωγής, καθώς και για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Δραστηριότητες διεθνοποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και διμερών συμβάσεων με τη βιομηχανία.
 • Εκτέλεση μελετών και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας στους τομείς ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και προετοιμασία έρευνα αγοράς για την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Συμμετοχή σε αναπτυξιακά έργα μεγάλης κλίμακας σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την ανάπτυξη, προώθηση και πρωτοτυποποίηση τεχνολογιών ΤΠΕ σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
 • Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με στόχο την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και τη διδασκαλία προηγμένων επιστημών και τεχνολογίας.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι ενεργό σε όλες τις σχετικές κατευθύνσεις και σε πολλά επίπεδα. Συνοπτικά, στα 20 χρόνια της ιστορίας του, το ΙΝ.ΒΙ.Σ πέτυχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 • Συμμετοχή σε/διαχείριση περισσότερων από 100 ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.
 • Αξιοποίηση περισσότερων από 11.000.000 ευρώ μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών.
 • Συνεργασία με περισσότερους από 80 συνεργάτες από όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Κίνα.
 • Συμμετοχή σε συμβούλια όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η τεχνολογική πλατφόρμα ARTEMISIA και ERCIM.
 • Δημιουργία μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών με αναγνωρισμένους οργανισμούς, όπως η Fraunhofer FOKUS και η HEDNO S.A.