Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες - Υποτροφίες/Πληροφορική

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

 


Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389.ARCHI-YP-0424
 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και ειδικότερα η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1.    Τον Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.    Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", όπως κάθε φορά ισχύει.
3.    Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
4.    Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022) “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”, όπως κάθε φορά ισχύει.
5.    Τον Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ A' 48/02-03-2023) με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6.    Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2614/21-04-2023) με τίτλο «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.
7.    Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
8.    Το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128Α), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ),
9.    Το ΠΔ 145/2003 "Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)" (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει.
10. Την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84
11.    Το άρθρο 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"
12.    Την από τις 22.06.2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΜΗ-ΚΗ4) Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714) της ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» (κωδ. Δράσης 16618), ΕΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.0
13.    Την με αρ. Πρωτ 7625/18-04-2023 Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου «Ανάπτυξη Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη δεδομένων και τους Αλγορίθμους» του Έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5154714
14.    Την Απόφαση Γενικού Διευθυντή 8268/25-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΚΡ1469ΗΞΩ-Α9Λ) με την οποία εγκρίνεται από το ΕΚ Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης η Υλοποίηση με Ιδία Μέσα του Υποέργου «Ανάπτυξη Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη δεδομένων και τους Αλγορίθμους» του Έργου «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5154714
15.    Την από 24-02-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά, με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
16.    Την από 18-04-2024 απόφαση της 389ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚ Αθηνά με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη θέσεων για χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης,
προτίθεται να απασχολήσει έως 20 (είκοσι)  προπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές  σε ερευνητικά προγράμματα με υποτροφία.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν υπό την  επίβλεψη των Ερευνητών που συνεργάζονται με την Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά», οι οποίοι είναι οι εξής:

Κύριοι Ερευνητές
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, MIT                                 Χρίστος Παπαδημητρίου, COLUMBIA UNIV

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
 
 
Αμανατίδης Γεώργιος , UNIV OF ESSEX
Παγουρτζής Άρης, ΕΜΠ
Ανανιάδου Σοφία,UNIVERSITY OF MANCHESTER
Παναγάκης Ιωάννης, ΕΚΠΑ
Αναστασόπουλος Αντώνης, GEORGE MASON UNIV
Παναγέας Ιωάννης, UNIV OF CALIFORNIA IRVINE
Ανδρουτσόπουλος ιων, ΟΠΑ
Παπαδοπούλη Μαρία , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Βακαλοπούλου Μαρία, UNIV PARIS-SACLAY
Παπαναστασίου Γεώργιος, Pfizer
Γαλάνης Δημήτρης, ΕΡ. ΚΕΝΤΡΟ "ΑΘΗΝΑ"
Παυλόπουλος Ιωάννης, ΟΠΑ
Δανιηλίδης Κώστας, UNIV OF PENNSYLVANIA
Πιτουρά Ευαγγελία, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημάκης Αλέξανδρος,UNIVERSITY OF TEXAS
Ποδηματά Χαρά, MIT
Ευγενίου Θεόδωρος, INSEAD BUSINESS SCHOOL
Ράλλη Αγγελική, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ζαμπετάκης Μανώλης, YALE
Σγουρίτσα Αλκμήνη, ΟΠΑ
Ζαφειρίου Στέφανος, IMPERIAL COLLEGE LONDON
Σταφυλάκης Θέμος, ΟΠΑ
Κακλής Παναγιώτης ς,UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 
Συργκάνης Βασίλης, STANFORD UNIVERSITY
Κάνουλας Δημήτρης, UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Σωτηράκη Κατερίνα, YALE UNIV
Καραμανής Κωνσταντίνος, UNIV OF TEXAS AUSTIN
Τερζή Ευημαρια, BOSTON UNIVERSITY
Κομοντάκης Νίκος , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τζάμος Χρήστος, ΕΚΠΑ
Κόρπας Γεώργιος, CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
Τσακαλίδης Κωνσταντίνος , UNIVERSITY OF LIVERPOOL
Μαμουλής Νίκος, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τσαπάρας Παναγιώτης , ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μαρκάκης Βαγγέλης, ΟΠΑ
Τσαυτάρης Σωτήρης, UNIVERSITY OF EDINBURGH
Μαρκαντωνάτου Στέλλα , Ε. Κ. "ΑΘΗΝΑ"
Φωτάκης Δημήτρης, ΕΜΠ
Μερτικόπουλος Παναγιώτης , ΕΚΠΑ
Χατζηαφράτης Βαγγέλης, UC SANTA CRUZ
Μουστάκας Άρης, ΕΚΠΑ
Χριστοδούλου Γιώργος, ΑΠΘ
Νάκος Βασίλης, EΚΠΑ
Yang Cai, YALE UNIV
Νικολαϊδης Στέφανος, UN. OF SOUTH. CALIFORNIA
 
 
Η έρευνα των συνεργατών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί στις  ακόλουθες θεματικές περιοχές
 
Ιδιότητα
Αντικείμενο
Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός
Network neuroscience; Analysis of functional connectivity under disease states
Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός
Implementation of Informatics to Biosciences and Medicine
Υπ Διδάκτορας
High-Performance Vector Data Management and Analytics
Υπ Διδάκτορας.
Self- and cross-attention models for biomarker discovery on multimodal data for cancer diagnosis
Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός
Difussive Models
Υπ Διδάκτορας..
Fair Division
Υπ Διδάκτορας προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός
Performing experiments using 2-photon imaging to collect data from the visual cortex of the mouse to understand the functional networks of the brain in the context of the learning process
Υπ Διδάκτορας
AI  techniques for calculating the air change rate
 
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Η συνοπτική περιγραφή της πρόσκλησης και τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων έχουν ως εξής:
 
Κωδικός πρόσκλησης
GD.389.ARCHI-ΥP-0424
Κωδικός του προς ανάθεση έργου
ARCHI-ΥP-0424
Ειδικότητα
Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού
Πλήθος ατόμων
έως 25
Εκτιμώμενη Διάρκεια
6 μήνες (ελάχιστη 3, μέγιστη 12)
Απαραίτητα
προσόντα
Α) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο προτελευταίο ή το τελευταίο έτος σπουδών προπτυχιακού προγράμματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 3. Τεκμηριωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος
 4. Συστατική επιστολή
Β) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της   ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 3.  Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος
 4. Συστατική επιστολή
Γ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες σε διδακτορικό πρόγραμμα αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 3. Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος
 4. Συστατική επιστολή
Επιθυμητά
προσόντα
 1. Γνώσεις επί των αντικειμένων της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των συναφών με αυτές αντικειμένων, καθώς και επί των γνωστικών περιοχών που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρονται (μέγιστο 50 μόρια)
 2. Δημοσιεύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης. (μέγιστο 15 μόρια)
 3. Συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης. (μέγιστο 10 μόρια)
 4. Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες. (μέγιστο 5 μόρια)
 5. Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (μέγιστο 20 μόρια)
 
 
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στη Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά» και στους επιλεγέντες συνεργάτες.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας προσδιορίζεται από τον κανονισμό του ΕΚ ΑΘΗΝΑ και τα όρια που τίθενται από το πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης ως εξής:
 • Για όσους /όσες φοιτούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι 800€ μηνιαίως.
 • Για όσους /όσες φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι 1.000€ μηνιαίως.
 • Για όσους /όσες φοιτούν σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών είναι 1.300€ μηνιαίως.
 
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 3 μήνες κατ’ ελάχιστον, δυνάμενη να παραταθεί (όχι πέραν των 12 μηνών), υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:
 • Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οιανδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της σύμβασης χορήγησης υποτροφίας από την Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»/E.K. «Αθηνά».
 • Να μην απασχολούνται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
 
Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
 
 
Α/Α
Κριτήρια Αξιολόγησης 
Βαθμολόγηση
1
Γνώσεις επί του αντικειμένου της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των συναφών με αυτές αντικειμένων, οι οποίες τεκμηριώνονται με βάση το πλήθος των μαθημάτων και την επίδοση σε αυτά κατά τις μέχρι τώρα σπουδές των υποψηφίων.
Τρόπος απόδειξης:
Κάθε μάθημα με βαθμό επιτυχίας μικρότερο ή ίσο του 8 : 8 μόρια
Κάθε μάθημα με βαθμό επιτυχίας μεγαλύτερο του 8 : 12 μόρια.
Η διπλωματική εργασία στις συγκεκριμένες περιοχές μοριοδοτείται με τα διπλάσια μόρια (16 και 24 μόρια αντίστοιχα) .
0-50 μόρια
2
Δημοσιεύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης.
Τρόπος απόδειξης:
Μοριοδοτούνται δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Ατομική δημοσίευση: 5 μόρια (έκαστη)
Ομαδική δημοσίευση: 2,5 μόρια (έκαστη)
0-15 μόρια
3
Συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με τα επιστημονικά αντικείμενα της προκήρυξης.
 
Τρόπος απόδειξης:
Η συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται με ανακοίνωση ή παρουσίαση poster που θα τεκμηριώνονται από τα πρακτικά του συνεδρίου ή με άλλον πρόσφορο τρόπο.
Ατομική ανακοίνωση: 5 μόρια (έκαστη)
Ομαδική ανακοίνωση: 2,5 μόρια (έκαστη)
Ατομική παρουσίαση poster: 3 μόρια (έκαστη)
Ομαδική παρουσίαση poster: 1,5 μόρια (έκαστη)
0-10 μόρια
4
Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες.
Τρόπος Απόδειξης
Η μοριοδότηση είναι 2 μόρια για κάθε πρόγραμμα υποτροφίας εφόσον έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία αξιολόγησης και 1 μόριο για κάθε διάκριση που αφορά ακαδημαϊκή ή ερευνητική επίδοση
0-5 μόρια
5
Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
0-20 μόρια
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια
 
Για διευκρινήσεις, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο liaison-archimedes@athenarc.gr
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος/εκείνη που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που ισοβαθμούν.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά», με Πρόεδρο αυτής τον Υπεύθυνο του έργου. Η Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης, ως προς τη συνάφεια των αιτήσεων με τους θεματικούς άξονες του έργου, του Υπεύθυνου της μονάδας Αρχιμήδης, συνεπικουρούμενου από τους κατά περίπτωση και ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο αρμόδιους Κύριους Ερευνητές, εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα στοιχεία και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη για τη συγκεκριμένα θέση.
Τα απαιτούμενα προσόντα, είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του/της υποψηφίου/-ιας να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιο/-α. Οι επικρατέστεροι/-ες, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων δύναται να προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής.
Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του ΕΚ Αθηνά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος/-η που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο 2….. Σε περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής, το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά αποφασίζει στην συνέχεια και διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης θα εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Περίπτωση Α:
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 1. Αίτηση με αναφορά στο αντικείμενο της υποτροφίας (βλ. Παράρτημα Α)
 2. Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει)
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Έκθεση Δήλωσης Ενδιαφέροντος, αυστηρά έως 500 Λέξεις, με αναφορά στους αναμενόμενους στόχους και τα σκοπούμενα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ερευνητικό πρόγραμμα.
 6. Για τα ανωτέρω κριτήρια 2, 3 και 4 οι σχετικές δημοσιεύσεις, συμβάσεις υποτροφίας, πιστοποιητικό διάκρισης ή βράβευσης κ.ο.κ.
 7. Μία συστατική επιστολή
 
Περίπτωση Β και Γ:
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 1. Αίτηση με αναφορά στο αντικείμενο της υποτροφίας (βλ. Παράρτημα Β)
 2. Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (περίπτωση Β) ή διδακτορικό πρόγραμμα (περίπτωση Γ),
 3. Αντίγραφο πτυχίου προπτυχιακών σπουδών
 4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει)
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Έκθεση Δήλωσης Ενδιαφέροντος, αυστηρά έως 500 Λέξεις, με αναφορά στους αναμενόμενους στόχους και τα σκοπούμενα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ερευνητικό πρόγραμμα.
 7. Για τα ανωτέρω κριτήρια 2, 3 και 4 οι σχετικές δημοσιεύσεις, συμβάσεις υποτροφίας, πιστοποιητικό διάκρισης ή βράβευσης κ.ο.κ.
 8. Μία συστατική επιστολή
 
Οι άρρενες υποψήφιοι και για τις δύο περιπτώσεις συνυποβάλλουν το σχετικό δικαιολογητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι θα τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά το διάστημα της σύμβασης της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 24/05/2024 και ώρα 14:00, ως εξής:
με ηλεκτρονική υποβολή στην διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και με αναφορά στον κωδικό της πρόσκλησης.
Θα πρέπει να υποβληθούν 2 αρχεία PDF: (α) Η υπογεγραμμένη αίτηση, και (β) τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή όπως απεικονίζονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους ή από ευκρινές φωτοαντίγραφό τους. Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατά την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Ως εκπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποβολές που θα αποσταλούν μετά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
Δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Το ΕΚ Αθηνά, ως υπεύθυνος φορέας επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του ΕΚ Αθηνά είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης συμφωνητικού υποτροφίας και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του ΕΚ Αθηνά ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 211 3335383.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - ΕΚ Αθηνά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης με τίτλο "Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154714)
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΚ Αθηνά (http://www.athenarc.gr/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης.
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΙΤΗΣΗ
 
για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389. ARCHI-YP-0424
 
 
Προσωπικά Στοιχεία:
 
Όνομα:
 
Επίθετο:
 
Πατρώνυμο:
 
Διεύθυνση Κατοικίας:
 
Αριθ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας (σταθ., κιν.):
 
Email:
 
 
 
ΗΜ/ΝΙΑ: …/…./202.
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ:
(διαγράψτε ό,τι ΔΕΝ υποβάλετε)
 1. Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 2. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 3. Bιογραφικό σημείωμα
 4. Έκθεση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
 5. Σχετικές δημοσιεύσεις, συμβάσεις υποτροφίας, πιστοποιητικό διάκρισης ή βράβευσης κ.ο.κ.
 6. Μία συστατική επιστολή
 
 
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr
 
Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή μου για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389. ARCHI-YP-0424, την οποία ανακοίνωσε ο φορέας σας. Το(α) αντικείμενο(α) για το οποίο κάνω την αίτηση είναι επιλεγμένο(α) με R παρακάτω (έως 2 αντικείμενα)
 
ð
Network neuroscience; Analysis of functional connectivity under disease states
ð
Difussive Models
ð
Informatics
 
Επισυνάπτω γι’ αυτόν τον σκοπό τα απαραίτητα δικαιολογητικά που φαίνονται στον κατάλογο συνημμένων.
 
Συγκατάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
ΝΑΙ                           
 
 
ΟΧΙ         
 
Ο/Η προτείνων/ουσα
 
 
 
 
Υπογραφή
και ονοματεπώνυμο
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΑΙΤΗΣΗ
 
για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389. ARCHI-YP-0424
 
 
 
Προσωπικά Στοιχεία:
 
Όνομα:
 
Επίθετο:
 
Πατρώνυμο:
 
Διεύθυνση Κατοικίας:
 
Αριθ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας (σταθ., κιν.):
 
Email:
 
 
 
ΗΜ/ΝΙΑ: …/…./202.
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ:
(διαγράψτε ό,τι ΔΕΝ υποβάλετε)
 1. Βεβαίωση φοίτησης και αναλυτική βαθμολογία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (περίπτωση Β) ή διδακτορικό πρόγραμμα (περίπτωση Γ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών (περίπτωση Γ)
 4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 5. Bιογραφικό σημείωμα
 6. Έκθεση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
 7. Σχετικές δημοσιεύσεις, συμβάσεις υποτροφίας, πιστοποιητικό διάκρισης ή βράβευσης κ.ο.κ.
 8. Μία συστατική επιστολή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr
 
Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή μου για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό Κωδ. Πρόσκλησης: GD.389. ARCHI-YP-0424, την οποία ανακοίνωσε ο φορέας σας. Το(α) αντικείμενο(α) για το οποίο κάνω την αίτηση είναι επιλεγμένο(α) με R παρακάτω (έως 2 αντικείμενα)
ð
Network neuroscience; Analysis of functional connectivity under disease states
ð
Implementation of Informatics to Biosciences and Medicine
ð
High-Performance Vector Data Management and Analytics
ð
Self- and cross-attention models for biomarker discovery on multimodal data for cancer diagnosis
ð
Difussive Models
ð
Fair Division
ð
Performing experiments using 2-photon imaging to collect data from the visual cortex of the mouse to understand the functional networks of the brain in the context of the learning process
ð
AI  techniques for calculating the air change rate
 
Επισυνάπτω γι’ αυτόν τον σκοπό τα απαραίτητα δικαιολογητικά που φαίνονται στον κατάλογο συνημμένων.
 
Συγκατάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
ΝΑΙ                           
 
 
ΟΧΙ         
 
Ο/Η προτείνων/ουσα
 
 
 
 
Υπογραφή
και ονοματεπώνυμο
 
 

Ινστ./Μον.:
ARCHIMEDES
Δημοσίευση:
24-04-2024
Λήξη:
24-05-2024
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
GD.389. ARCHI-YP-0424
'Εργο:
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ