Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες - GRAPES

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και του σχεδίου μέτρων περιορισμού ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορωνοϊού το οποίο υιοθετήθηκε από το Ε.Κ. «Αθηνά», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα γίνονται δεκτές και ηλεκτρονικές υποβολές αιτήσεων για τις ενεργές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όσες αναρτηθούν έως 31/08/2020. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στο email που αναφέρεται στην εκάστοτε πρόσκληση.
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRAPES: Learning, processing and optimising shapes (GA 860843)»
 
 
Κωδ. Πρόσκλησης: GRAPES032020
 
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» λαμβάνοντας υπόψη:
 1. Το Ν.4310/2014 ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Το άρθρο 64 Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
 5. Το ΠΔ 145/2003 «Σύσταση και λειτουργία του Ε.Κ. «Αθηνά» (ΦΕΚ 121/Α/2003), όπως ισχύει.
 6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Κ. «Αθηνά» όπως ισχύει.
 7. Την από τις 16/07/2019 Σύμβαση του Έργου με τίτλο «GRAPES: Learning, processing and optimising shapes» και κωδικό GA 860843.
 8. Tην από 4/12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου «GRAPES: Learning, processing and optimising shapes» και την από 15/1/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» με την οποία εγκρίνεται η Προκήρυξη δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου.
Tο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRAPES: Learning, processing and optimising shapes», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.
 
Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα των αντισυμβαλλόμενων,   τη   διάρκεια   απασχόλησης,   την   προϋπολογισθείσα   για   το ανατιθέμενο  έργο  δαπάνη,  τον  ν.  4354/2015,  ενώ  υπόκειται  στους  περιορισμούς  του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.
 
Το αντικείμενο του έργου, τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα για τις συγκεκριμένες θέσεις.
 
Κωδικός του προς ανάθεση έργου
Imsi.1
Ειδικότητα
Απόφοιτος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής στον Τομέα των
Η/Υ ή Θετικών Επιστημών, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικού
Πλήθος ατόμων
1
Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)
36
 
Περιγραφή του προς ανάθεση έργου
Αντικείμενο του διδακτορικού είναι το εξής: να διερευνά και σχεδιάζει αλγορίθμους και αναπτύσσει λογισμικό (πχ. σε Maple, Matlab, C / C ++) για την δημιουργία ενός πακέτου εργαλείων για ray-shooting, για τον υπολογισμό της τομής επιφανειών, της απόστασης σημείου/καμπύλης/επιφάνειας από καμπύλη/επιφάνεια, υπολογισμό εφαπτόμενων σε επιφάνειες και ανίχνευση των τομών επιφάνειας με τον εαυτό της.
 
 
 
Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο AEI στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής ή των Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ή αντίστοιχο Δίπλωμα που να επιτρέπει την έναρξη Διδακτορικού, στην Πληροφορική / Επιστήμη Η/Υ, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, ή σε σχετικό αντικείμενο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Ενόψει του στόχου κτήσης διδακτορικού διπλώματος οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, την στιγμή της πρόσληψής τους, λιγότερα από 4 έτη εργασίας στην έρευνα από την απόκτηση του πρώτου Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή του Διπλώματος που τους επιτρέπει την έναρξη Διδακτορικού
 • Να μην έχουν διαμείνει στην Ελλάδα περισσότερο από 12 μήνες στο διάστημα των τελευταίων 3 ετών πριν την πρόσληψή τους.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών η οποία θα αποδεικνύεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο ΠΔ.50/2001 άλλως με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
 
Επιθυμητά προσόντα
 • Υπόβαθρο σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές:
  • υπολογιστική άλγεβρα,
  • γεωμετρική μοντελοποίηση και σχεδίαση μέσω υπολογιστή (Computer-Aided Design),
 • διαφορική γεωμετρία,
 • αριθμητική ανάλυση,
 • σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων,
 • ανάπτυξη αλγεβρικών και γεωμετρικών αλγορίθμων
 • Εξοικείωση με αλγεβρικά/γεωμετρικά πακέτα λογισμικού (π.χ. Maple, Matlab)
 • Ερευνητική εμπειρία
Αποδεικνυόμενα τα ανωτέρω με συνέντευξη εάν απαιτείται ή με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή συναφή.
 
 
Κωδικός του προς ανάθεση έργου
Imsi.2
 
Ειδικότητα
Απόφοιτος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής στον Τομέα των Η/Υ ή Θετικών Επιστημών, με στόχο την εκπόνηση
διδακτορικού
Πλήθος ατόμων
1
Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες)
36
 
Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Αντικείμενο του διδακτορικού είναι το εξής: διερευνά και σχεδιάζει μοντέλα βαθιάς Mάθησης για εμβυθίσεις τρισδιάστατων σχημάτων σε διανυσματικούς χώρους, χρησιμοποιώντας καινοτόμες αρχιτεκτονικές, συμπεριλαμβανομένων των κωδικοποιητών (encoders) και δικτύων GAN, στοχεύοντας στη μετρική μάθηση για εξόρυξη πληροφορίας. Μελετούνται διαφορετικά μοντέλα Μάθησης με μικρή, ελάχιστη ή καθόλου επίβλεψη τα οποία επιτρέπουν την χρήση μη δεδομένων 3D χωρίς ετικέτες.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο AEI στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής ή των Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ή αντίστοιχο Δίπλωμα που να επιτρέπει την έναρξη Διδακτορικού, στην Πληροφορική / Επιστήμη Η/Υ, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, ή σε σχετικό αντικείμενο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο
 • Ενόψει του στόχου κτήσης διδακτορικού διπλώματος οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, την στιγμή της πρόσληψής τους, λιγότερα από 4 έτη εργασίας στην έρευνα από την απόκτηση του πρώτου Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή του Διπλώματος που τους επιτρέπει την έναρξη Διδακτορικού
 • Να μην έχουν διαμείνει στην Ελλάδα περισσότερο από 12 μήνες στο διάστημα των τελευταίων 3 ετών πριν την πρόσληψή τους.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών η οποία θα αποδεικνύεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο ΠΔ.50/2001 άλλως με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Επιθυμητά προσόντα
 • Υπόβαθρο σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές:
  • μηχανική όραση
  • υπολογιστική γεωμετρία
  • σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων
  • μηχανική μάθηση
  • τεχνητή νοημοσύνη
 • Εξοικείωση με πακέτα λογισμικού μηχανικής μάθησης (π.χ. pyTorch, TensorFlow)
 • Ερευνητική εμπειρία
Αποδεικνυόμενα τα ανωτέρω με συνέντευξη εάν απαιτείται ή με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή συναφή
 
 
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και στο επιλεγέν προσωπικό.
Η  ορθή  εκτέλεση  και  ο  έλεγχος  των  παραδοτέων  των  έργων  θα  πιστοποιούνται  με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται κατ΄ άρθρο 52 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου  και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και όρους χρηματοδότησης.
 
 Χρονική Διάρκεια
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ε.Κ.
«Αθηνά» και στο επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα για τις συγκεκριμένες θέσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ. «Αθηνά» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 1η/12/2020.
 
 Τόπος απασχόλησης
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η  έδρα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά – Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα.
 
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών κάτοχοι των κατά το νόμο απαιτούμενων αδειών διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία ή αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών έχοντες την δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία εγκύρως και εγκαίρως για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα συνταχθέν στην γλώσσα έκδοσης της παρούσας διακήρυξης
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα με αναλυτική βαθμολογία)
 • Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή, κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα καθηγητή της Μεταπτυχιακής διατριβής και εφόσον αυτή διατίθεται
 • Αποδεικτικό γλωσσομάθειας κατά τα οριζόμενα ανωτέρω
 • Δημοσιεύσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (προσθήκη url) ή με κάθε άλλο κατάλληλο επαρκές αποδεικτικό μέσο
και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για  την  εμπειρία,  τις  γνώσεις  και  την  καταλληλότητά  τους  το  αργότερο  μέχρι  30 Οκτωβρίου 2020, ώρα 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
 
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου,
Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα Υπόψη κας Παραδείση
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε ευκρινή αντίγραφα σε μια από τις γλώσσες της παρούσας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα).
 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία του Ι.Π.ΣΥ/Ε.Κ.«Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω   ταχυδρομείου   ή   ταχυμεταφορέα).   Σε   περίπτωση   που   τα   δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση  στο  Ι.Π.ΣΥ/Ερευνητικό  Κέντρο  «Αθηνά» μέχρι τις  30/10/2020 και ώρα 17:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
 
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 
Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 
Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.
 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
 
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.
 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Υποβολή ενστάσεων
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.imsi.athenarc.gr/). Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.                             
 
Οι Προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογούνται και απορρίπτονται.
 
Οι υποψήφιοι και έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συνεργάτες έχουν δικαίωμα :
 • εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α)  Τα δεδομένα  ζητούνται  με  νόμιμη  διαδικασία, ήτοι  υποβάλλεται  έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.
 
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.
 
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα.
 
Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
 
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από το προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά», και η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση.
 
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική.
 
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.
 
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
 
Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τη Σύμβαση του Έργου με τίτλο «GRAPES: Learning, processing and optimising shapes» και κωδικό GA 860843.
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το Ε.Κ «Αθηνά», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
 
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Ε.Κ «Αθηνά» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena-innovation.gr
 
Πληροφόρηση:
Για  περισσότερες  πληροφορίες,  σχετικά  με  την  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Παραδείση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact-imsi@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 210 6875403.
 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.imsi.athenarc.gr/

Ινστ./Μον.:
ΙΠΣΥ
Δημοσίευση:
19-03-2020
Λήξη:
30-10-2020
Συνοδευτικά αρχεία:
Κωδικός:
GRAPES032020
'Εργο:
«GRAPES: Learning, processing and optimising shapes (GA 860843)»